Windows Server 2008 Operating System (Monitoring) 語言套件

Microsoft.Windows.Server.2008.Monitoring :: 6.0.7326.0 (Management Pack)

Microsoft Windows Server 2008 Operating System 管理組件:此管理組件可監視 Windows Server 2008。

摘要

Microsoft Windows Server 2008 Base OS 管理組件可監視 Windows Server 2008 作業系統的可用性與效能。藉由偵測、警示以及自動回應重大事件與效能指標,此管理組件可協助判定、修正及預防 Windows Server 2008 相關的潛在性中斷問題。因此,此管理組件在確保您使用的是 Windows Server 2008 基礎結構,以及相關元件可供使用且運作正常這兩方面均扮演著重要角色。

透過使用內嵌的專業技術,此管理組件可清楚顯示表示有問題的效能、健全狀況以及可用性狀況。在某些情況下,它甚至能在問題嚴重化之前識別問題,因此能提供較佳的客戶回應程度,從而提升 Windows Server 2008 基礎結構及相關元件的整體可用性與效能。本管理組件將藉由主動式管理以及縮短所認定問題的解決時間,來降低擁有權總成本 (TOC)。

Microsoft Windows Server 2008 Base OS 管理組件包含下列功能:

應用程式結構

管理組件會探索完整的應用程式結構。此應用程式結構會顯示所有 Windows 元件與邏輯裝置之間的關聯性。例如,電腦、作業系統、邏輯磁碟、磁碟分割及實體磁碟之間的關聯性,皆可透過圖表和拓撲面探索並檢視。

監視與規則

提供完整的監視與規則,用以監視 Windows 服務、元件及基礎結構。此管理組件包含以下監視功能:

工作

提供一組常用的工作,以協助診斷並修復影響 Windows 伺服器相關服務與元件的可用性、效能及設定方面的問題。

知識

所有的監視、規則及探索均附有完整的相關知識。對於產生監視與規則的警示,將有專文提供有助於加速解決程序的知識。在適用情況下,知識中亦收錄內嵌工作、檢視及報表,以助於迅速診斷並盡可能以最快速度解決問題。

報表

一系列完備的報表讓系統管理員能夠查看 Windows Server 2008 環境的歷程。

設定

此管理組件無需任何初始設定即可立即使用。可以將覆寫套用到功能,以修改預設設定 (例如: 啟用/停用監視器與規則,以及變更閾值等)。

附註:此管理組件依存於 Microsoft Windows 伺服器程式庫。因此,在匯入 Windows 伺服器程式庫管理組件期間或之後,必須匯入此管理組件。

Management Pack Elements

ConditionDetection Modules (1)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.BandwidthUsed.ConditionDetection.ModuleType使用的網路介面卡頻寬運算式 ModuleTypeMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.BandwidthUsed.ConditionDetection.ModuleTypeAnyInternal

DataSource Modules (8)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.2008.CPUUtilization.ModuleTypeWindows CPU 使用率資料來源模組Microsoft.Windows.Server.2008.CPUUtilization.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2008.DiskState.DS.ModuletypeWindows 邏輯磁碟可用空間資料來源模組Microsoft.Windows.Server.2008.DiskState.DS.ModuletypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2008.FreeSpace.ModuletypeWindows 邏輯磁碟可用空間資料來源模組Microsoft.Windows.Server.2008.FreeSpace.ModuletypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2008.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.ModuleTypeWindows 2008 邏輯磁碟可用空間資料來源模組Microsoft.Windows.Server.2008.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.ModuleTypeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.ModuleType邏輯磁碟資料來源模組Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2008.MemoryAvailableMBytes.ModuleTypeWindows 記憶體可用 MB 資料來源模組Microsoft.Windows.Server.2008.MemoryAvailableMBytes.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.BandwidthUsed.ModuleType使用的網路介面卡頻寬 ModuleTypeMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.BandwidthUsed.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.PercentMemoryUsed.ModuleType使用的記憶體百分比模組類型Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.PercentMemoryUsed.ModuleTypeAnyPublic

Unit Monitor Types (9)

 DisplayNameIDAccessibilitySupport Monitor Recalculate
Microsoft.Windows.Server.2008.CPUUtilization.MonitortypeWindows CPU 使用率監視類型Microsoft.Windows.Server.2008.CPUUtilization.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.DiskState.MonitortypeWindows 邏輯磁碟可用空間監視類型Microsoft.Windows.Server.2008.DiskState.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.FreeSpace.MonitortypeWindows 邏輯磁碟可用空間監視類型Microsoft.Windows.Server.2008.FreeSpace.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.MonitortypeWindows 2008 邏輯磁碟可用空間監視器類型Microsoft.Windows.Server.2008.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.MonitortypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DefragAnalysis.Monitortype邏輯磁碟分散程度監視類型Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DefragAnalysis.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Monitortype邏輯磁碟可用性監視類型Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.MemoryAvailableMBytes.MonitortypeWindows 記憶體可用 MB 使用率監視類型Microsoft.Windows.Server.2008.MemoryAvailableMBytes.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.Monitortype網路介面卡連線健全狀況監視類型Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.MonitortypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsed.MonitorType使用的頻寬百分比監視類型Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsed.MonitorTypeInternalFalse

Categories (6)

 IDTarget
Cat.Microsoft.Windows.Server.2008.DiskPartition.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.2008.DiskPartition.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.DiskPartition.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.Processor.ComputerManagement.Task

Aggregate Monitors (2)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.FreeSpaceMonitorRollupWindows Server 2008 邏輯磁碟 - 可用空間彙總套件監視器Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.FreeSpaceMonitorRollupMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.CoreServicesRollup核心 Windows 服務彙總套件Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.CoreServicesRollupMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic

Dependency Monitors (2)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmSource MonitorRelationshipCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.2008.DiskPartition.LogicalDiskAvailabilityRollup邏輯磁碟可用性彙總套件Microsoft.Windows.Server.2008.DiskPartition.LogicalDiskAvailabilityRollupMicrosoft.Windows.Server.2008.DiskPartitionWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.2008.DiskPartitionContainsLogicalDiskAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.DiskPartition.LogicalDiskPerformanceRollup邏輯磁碟效能彙總套件Microsoft.Windows.Server.2008.DiskPartition.LogicalDiskPerformanceRollupMicrosoft.Windows.Server.2008.DiskPartitionWorstOfSystem.Health.PerformanceStateMicrosoft.Windows.Server.2008.DiskPartitionContainsLogicalDiskStateCollectionTrueFalsePublic

Unit Monitors (49)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.2008.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.MonitorWindows 2008 邏輯磁碟可用空間監視器Microsoft.Windows.Server.2008.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvailabilityHealth檔案系統錯誤或損毀Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvailabilityHealthMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvgDiskSecPerRead每次邏輯磁碟讀取的平均秒數Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvgDiskSecPerReadMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer每次邏輯磁碟傳輸的平均秒數Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvgDiskSecPerTransferMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvgDiskSecPerWrite每次邏輯磁碟寫入的平均秒數Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvgDiskSecPerWriteMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.CurrentDiskQueueLength目前邏輯磁碟佇列長度Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.CurrentDiskQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DefragAnalysis邏輯磁碟分散程度Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DefragAnalysisMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.FreeSpace邏輯磁碟可用空間Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.FreeSpaceMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskCustomFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.MBFreeSpaceWindows Server 2008 邏輯磁碟可用空間 (MB) 不足Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.MBFreeSpaceMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskCustomFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.PercentageFreeSpaceWindows Server 2008 邏輯磁碟可用空間 (\%) 不足Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.PercentageFreeSpaceMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskCustomFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.PercentIdleTime邏輯磁碟閒置時間百分比Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.PercentIdleTimeMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.MaxConcurrentAPI.MonitorWindows Server 2008 最大並行 API 監視器Microsoft.Windows.Server.2008.MaxConcurrentAPI.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.NetworkAdapterConnectionHealth網路介面卡連線健全狀況Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.NetworkAdapterConnectionHealthMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapterStateCollectionFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedReads使用的讀取頻寬百分比Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedReadsMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapterPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedTotal使用的頻寬百分比總計Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedTotalMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapterPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedWrites使用的寫入頻寬百分比Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedWritesMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapterPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ComputerbrowserServiceHealth電腦瀏覽器服務健全狀況Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ComputerbrowserServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.DHCPClientServiceHealthDHCP 用戶端服務健全狀況Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.DHCPClientServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.DNSClientServiceHealthDNS 用戶端服務健全狀況Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.DNSClientServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.EventLogServiceHealthWindows 事件記錄服務健全狀況Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.EventLogServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytes記憶體可用 MB Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytesMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryFreeSystemPageTableEntries可用系統分頁表項目Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryFreeSystemPageTableEntriesMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPagesPerSecond記憶體每秒分頁數Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPagesPerSecondMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.PercentCommittedBytesInUse使用中的認可記憶體百分比Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.PercentCommittedBytesInUseMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.PlugandPlayServiceHealth隨插即用服務健全狀況Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.PlugandPlayServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.RPCServiceHealthRPC 服務健全狀況Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.RPCServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServerServiceConfiguration伺服器服務設定健全狀況Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServerServiceConfigurationMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServerServiceHealth伺服器服務健全狀況Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServerServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealthTCP/IP NetBIOS 服務健全狀況Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalCPUUtilizationCPU 總使用率百分比Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalCPUUtilizationMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalDPCTimeDPC 總時間百分比Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalDPCTimeMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime總插斷時間百分比Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTimeMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.WindowsActivation保留Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.WindowsActivationMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemStateCollectionFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.WorkstationServiceHealth工作站服務健全狀況 Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.WorkstationServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerRead每次實體磁碟讀取的平均秒數Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerReadMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer每次實體磁碟傳輸的平均秒數Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerTransferMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerWrite每次實體磁碟寫入的平均秒數Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerWriteMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.CurrentDiskQueueLength目前實體磁碟佇列長度Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.CurrentDiskQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.PercentIdleTime實體磁碟閒置時間百分比Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.PercentIdleTimeMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.CPUUtilizationCPU 使用率百分比Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.CPUUtilizationMicrosoft.Windows.Server.2008.ProcessorPerformanceHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentDPCTimeCPU DPC 時間百分比Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentDPCTimeMicrosoft.Windows.Server.2008.ProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentInterruptTimeCPU 插斷時間百分比Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentInterruptTimeMicrosoft.Windows.Server.2008.ProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.TotalCPUUtilizationCPU 使用率百分比總計 (Windows Server 2008 R2 作業系統)Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.TotalCPUUtilizationMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.TotalDPCTimeDPC 時間百分比總計 (Windows Server 2008 R2 作業系統)Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.TotalDPCTimeMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime插斷時間百分比總計 (Windows Server 2008 R2 作業系統)Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTimeMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.CPUUtilizationCPU 使用率百分比 (Windows Server 2008 R2)Microsoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.CPUUtilizationMicrosoft.Windows.Server.2008.ProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentDPCTimeCPU DPC 時間百分比 (Windows Server 2008 R2 作業系統)Microsoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentDPCTimeMicrosoft.Windows.Server.2008.ProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentInterruptTimeCPU 百分比插斷時間 (Windows Server 2008 R2)Microsoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentInterruptTimeMicrosoft.Windows.Server.2008.ProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.StorportMiniportDriver.Timedout.153.MonitorWindows Server 2008 Storport 迷你連接埠驅動程式逾時監視器Microsoft.Windows.Server.2008.StorportMiniportDriver.Timedout.153.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerAvailabilityHealthTrueTruePublic

Rules (103)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert Generate
Microsoft.Windows.Server.2008.CacheDataMapHitsPercent.Collection快取資料對應命中率百分比Microsoft.Windows.Server.2008.CacheDataMapHitsPercent.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.RunWMIAdap保留Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.RunWMIAdapMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerMaintenanceFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AverageDiskReadQueueLength.Collection平均邏輯磁碟讀取佇列長度 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AverageDiskReadQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AverageDiskWriteQueueLength.Collection平均邏輯磁碟寫入佇列長度 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AverageDiskWriteQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvgDiskQueueLength.Collection平均磁碟佇列長度的收集規則 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvgDiskQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvgDiskSecPerRead.Collection每次磁碟讀取的平均秒數收集規則 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvgDiskSecPerRead.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer.Collection每次磁碟傳輸的平均秒數收集規則 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvgDiskSecPerWrite.Collection每次邏輯磁碟寫入的平均秒數收集規則 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvgDiskSecPerWrite.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.CurrentDiskQueueLength.Collection目前磁碟佇列長度的收集規則 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.CurrentDiskQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DiskBytesPerSec.Collection磁碟每秒位元組數的收集規則 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DiskBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DiskReadBytesPerSec.Collection每秒邏輯磁碟讀取位元組數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DiskReadBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DiskReadsPerSec.Collection磁碟每秒讀取數的收集規則 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DiskReadsPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DiskWriteBytesPerSec.Collection每秒邏輯磁碟寫入位元組數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DiskWriteBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DiskWritesPerSec.Collection磁碟每秒寫入數的收集規則 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DiskWritesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.FreeMB.Collection邏輯磁碟可用 MB 數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.FreeMB.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.FreeSpace.Collection邏輯磁碟可用空間百分比 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.FreeSpace.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.PercentIdle.Collection邏輯磁碟閒置時間百分比 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.PercentIdle.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.SplitIOPerSec.Collection邏輯磁碟每秒分割 I/O 2008Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.SplitIOPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.MemoryFreeSystemPageTableEntries.Collection可用系統分頁表項目Microsoft.Windows.Server.2008.MemoryFreeSystemPageTableEntries.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.BytesReceivedPerSec.Collection網路介面卡每秒接收的位元組數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.BytesReceivedPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.BytesSentPerSec.Collection網路介面卡每秒傳送的位元組數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.BytesSentPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.BytesTotalPerSec.Collection網路介面卡每秒位元組總數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.BytesTotalPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapterPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.CurrentBandwidth.Collection目前頻寬Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.CurrentBandwidth.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapterPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.OutputQueueLength.Collection輸出佇列長度Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.OutputQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedReads.Collection使用的讀取頻寬百分比Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedReads.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedTotal.Collection使用的頻寬百分比總計Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedTotal.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapterPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedWrites.Collection使用的寫入頻寬百分比Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedWrites.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.CheckingFileSystemOccuredOnStartup.Collection啟動時檢查檔案系統Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.CheckingFileSystemOccuredOnStartup.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.CleanShutdown.CollectionWindows 正常重新啟動事件的收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.CleanShutdown.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.DirtyShutdown.CollectionWindows 不正常關機事件的收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.DirtyShutdown.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.DuplicateNameonNetwork.Alert保留Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.DuplicateNameonNetwork.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.EventLogFull.Alert事件記錄檔已滿Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.EventLogFull.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.IPAddressConflict.Alert偵測到重複的 IP 位址Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.IPAddressConflict.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.LDMAutoImportFailed.Alert保留Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.LDMAutoImportFailed.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.LDMCantReadDisk.Alert無法讀取磁碟Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.LDMCantReadDisk.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.LDMDiskGroupFailed.Alert保留Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.LDMDiskGroupFailed.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.LDMVolumeNotStarted.Alert保留Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.LDMVolumeNotStarted.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytes.Collection記憶體可用 MB 數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryCacheBytes.Collection快取位元組Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryCacheBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryCommitLimit.Collection認可限制Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryCommitLimit.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryCommittedBytes.Collection認可位元組Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryCommittedBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPageReadsPerSec.Collection每秒的記憶體分頁讀取數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPageReadsPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPagesInputPerSec.Collection每秒輸入頁數Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPagesInputPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPagesOutputPerSec.Collection每秒輸出頁數Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPagesOutputPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPagesPerSec.Collection每秒記憶體分頁數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPagesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPageWritesPerSec.Collection每秒記憶體分頁寫入數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPageWritesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPercentCommittedBytesInUse.Collection使用中的認可位元組數佔記憶體的百分比 2008Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPercentCommittedBytesInUse.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPoolNonPagedBytes.Collection記憶體集區未分頁位元組 2008Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPoolNonPagedBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPoolPagedBytes.Collection記憶體集區已分頁位元組 2008Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPoolPagedBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPoolPagedResidentBytes.Collection集區分頁常駐位元組Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemoryPoolPagedResidentBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemorySystemCacheResidentBytes.Collection系統快取常駐位元組Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.MemorySystemCacheResidentBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.NetworkAdapterDisconnected.Collection網路介面卡已與網路中斷連線的收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.NetworkAdapterDisconnected.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.NTFSDelayedWriteLost.AlertNTFS - 延遲寫入遺失Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.NTFSDelayedWriteLost.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.NTFSFileSystemCorrupt.AlertNTFS - 檔案系統損毀Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.NTFSFileSystemCorrupt.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.NTFSQuotaThresholdLimitReached.Collection已達到 NTFS 配額閾值限制的收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.NTFSQuotaThresholdLimitReached.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.NTFSQuotaThresholdReached.Collection已達到 NTFS 配額閾值的收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.NTFSQuotaThresholdReached.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.PageFilePercentUsage.Collection分頁檔案使用百分比 2008Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.PageFilePercentUsage.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.PercentMemoryUsed.Collection使用的記憶體百分比Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.PercentMemoryUsed.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.PerfCounterDataRequestTimeOut.Alert太多的效能計數器資料要求失敗Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.PerfCounterDataRequestTimeOut.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.PerformanceRegistryCorruption.Alert效能登錄損毀Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.PerformanceRegistryCorruption.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.RebootFromBugCheck.CollectionWindows 重新啟動事件 (從錯誤檢查重新啟動) 的收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.RebootFromBugCheck.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.RestartEvent.CollectionWindows 重新啟動事件的收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.RestartEvent.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServerServiceConfiguration.Collection伺服器服務設定健全狀況Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServerServiceConfiguration.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServiceEnteredUnpredictableState.Alert服務進入無法預測的狀態Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServiceEnteredUnpredictableState.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServiceMisconfigured.Alert服務設定錯誤Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServiceMisconfigured.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.Alert服務或驅動程式無法啟動Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.Collection服務或驅動程式無法啟動的事件收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.Alert服務意外終止Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.Collection非預期的服務終止的收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.Alert共用設定無效Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.Collection偵測到共用設定無效的收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.Alert軟體更新安裝失敗Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.AlertMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.Collection軟體更新安裝失敗的收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.SoftwareUpdatesInstalled.Collection軟體更新安裝事件的收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.SoftwareUpdatesInstalled.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.SoftwareUpdatesScheduledForInstallation.Collection軟體更新排定安裝事件的收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.SoftwareUpdatesScheduledForInstallation.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.SystemContextSwitchesPerSec.Collection每秒系統內容切換次數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.SystemContextSwitchesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.Collection系統處理器佇列長度 2008Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalPercentDPCTime.Collection處理器 DPC 總時間百分比 2008Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalPercentDPCTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime.Collection處理器插斷總時間百分比 Windows Server 2008Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalPercentProcessorTime.Collection處理器處理時間總百分比 Windows Server 2008Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalPercentProcessorTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AverageDiskReadQueueLength.Collection平均實體磁碟讀取佇列長度 2008Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AverageDiskReadQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AverageDiskWriteQueueLength.Collection平均實體磁碟寫入佇列長度 2008Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AverageDiskWriteQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskQueueLength.Collection實體磁碟平均磁碟佇列長度 2008Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerRead.Collection實體磁碟每次讀取磁碟的平均秒數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerRead.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer.Collection實體磁碟每次傳輸的平均磁碟秒數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerWrite.Collection實體磁碟每次寫入的平均磁碟秒數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerWrite.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.CurrentDiskQueueLength.Collection實體磁碟目前磁碟佇列長度 2008Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.CurrentDiskQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.DiskBytesPerSec.Collection每秒實體磁碟磁碟位元組數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.DiskBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.DiskReadBytesPerSec.Collection每秒實體磁碟讀取位元組數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.DiskReadBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.DiskReadsPerSec.Collection每秒實體磁碟讀取數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.DiskReadsPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.DiskWriteBytesPerSec.Collection每秒實體磁碟寫入位元組數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.DiskWriteBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.DiskWritesPerSec.Collection每秒實體磁碟寫入數 2008Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.DiskWritesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.PercentIdle.Collection實體磁碟閒置時間百分比 2008Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.PercentIdle.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.SplitIOPerSec.Collection實體磁碟每秒分割 I/O 2008Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.SplitIOPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentDPCTime.Collection處理器 DPC 時間百分比 Windows Server 2008Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentDPCTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.ProcessorPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentInterruptTime.Collection處理器插斷時間百分比 Windows Server 2008Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentInterruptTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.ProcessorPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentProcessorTime.Collection處理器處理器時間百分比 Windows Server 2008Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentProcessorTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.ProcessorPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.TotalPercentDPCTime.Collection處理器資訊 DPC 總時間百分比 Windows Server 2008 R2Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.TotalPercentDPCTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime.Collection處理器資訊插斷總時間百分比 Windows Server 2008 R2Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.TotalPercentProcessorTime.Collection處理器資訊處理器總時間百分比 Windows Server 2008 R2Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.TotalPercentProcessorTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentDPCTime.Collection處理器資訊 DPC 時間百分比 Windows Server 2008 R2Microsoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentDPCTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.ProcessorPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentInterruptTime.Collection處理器資訊插斷時間百分比 Windows Server 2008 R2Microsoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentInterruptTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.ProcessorPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentProcessorTime.Collection處理器資訊處理器時間百分比 Windows Server 2008 R2Microsoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentProcessorTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2008.ProcessorPerformanceCollectionFalseFalse

Diagnostics (2)

 DisplayNameIDTargetMonitorCategoryEnabledAccessibility
Microsoft.Windows.Server.2008.MaxConcurrentAPI.Diagnostic列出所有的最大並行 API 效能資料Microsoft.Windows.Server.2008.MaxConcurrentAPI.DiagnosticMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.MaxConcurrentAPI.MonitorMaintenancetruePublic
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TopCPUUsage.Diagnostic列示耗用 CPU 最多的處理程序Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TopCPUUsage.DiagnosticMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalCPUUtilizationMaintenancetruePublic

Recoveries (1)

 DisplayNameIDTargetMonitorReset MonitorCategoryEnabledAccessibility
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DefragAnalysis.Recovery邏輯磁碟重組Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DefragAnalysis.RecoveryMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DefragAnalysisTrueMaintenancefalseInternal

Agent Tasks (17)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.ActiveConnections.Task顯示作用中連線Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.ActiveConnections.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.IPConfig.TaskIPConfigMicrosoft.Windows.Server.2008.Computer.IPConfig.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.LocalUsersQuery.Task顯示本機使用者Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.LocalUsersQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.NetStatisticsServer.Task顯示伺服器統計資料Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.NetStatisticsServer.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.NetStatisticsWorkstation.Task顯示工作站統計資料Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.NetStatisticsWorkstation.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.NetworkShareQuery.Task顯示網路共用Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.NetworkShareQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.ProcessList.Task列出處理程序Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.ProcessList.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.RoutePrint.Task路由列印Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.RoutePrint.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.ServicesQuery.Task列出服務Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.ServicesQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.SessionQuery.Task顯示作用中工作階段Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.SessionQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.UserAccountSettingsQuery.Task顯示帳戶設定Microsoft.Windows.Server.2008.Computer.UserAccountSettingsQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Chkdsk.Task執行 ChkdskMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Chkdsk.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Chkntfs.Task執行 ChkntfsMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Chkntfs.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DefragAnalysis.Task邏輯磁碟重組Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DefragAnalysis.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.VolumeInfo.Task磁碟區資訊Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.VolumeInfo.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.StartServerService.Task啟動伺服器服務Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.StartServerService.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TopCPUUsage.Task列示耗用 CPU 最多的處理程序Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TopCPUUsage.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPublicMaintenanceTrue

Monitor Property Overrides (9)

 DisplayNameIDContextTarget
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.CPUUtilization.Monitor覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 CPU 使用率監視器Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.CPUUtilization.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.Processor.CPUUtilization
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.PercentDPCTime.Monitor覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Processor\\% DPC Time 監視器Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.PercentDPCTime.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentDPCTime
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.PercentInterruptTime.Monitor覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Processor\\% Interrupt Time 監視器Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.PercentInterruptTime.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentInterruptTime
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalCPUUtilization.Monitor覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 CPU 使用率總計監視器Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalCPUUtilization.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalCPUUtilization
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalDPCTime.Monitor覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Total Processor\\% DPC TimeMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalDPCTime.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalDPCTime
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalPercentInterruptTime.Monitor覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Total Processor\\% Interrupt Time 監視器Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalPercentInterruptTime.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideEnabled.CPUUtilization.Monitor覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 CPU 使用率監視器Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideEnabled.CPUUtilization.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.CPUUtilization
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideEnabled.PercentDPCTime.Monitor覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Processor\\% DPC Time 監視器Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideEnabled.PercentDPCTime.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentDPCTime
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideEnabled.PercentInterruptTime.Monitor覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Processor\\% Interrupt Time 監視器Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideEnabled.PercentInterruptTime.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentInterruptTime

Rule Property Overrides (9)

 DisplayNameIDContextTarget
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.PercentDPCTime.Rule覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Processor\\% DPC Time 收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.PercentDPCTime.RuleMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentDPCTime.Collection
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.PercentInterruptTime.Rule覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Processor\\% Interrupt Time 收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.PercentInterruptTime.RuleMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentInterruptTime.Collection
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.PercentProcessorTime.Rule覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Processor\\% Processor Time 收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.PercentProcessorTime.RuleMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.Processor.PercentProcessorTime.Collection
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalPercentDPCTime.Rule覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Total Processor\\% DPC Time 收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalPercentDPCTime.RuleMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalPercentDPCTime.Collection
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalPercentInterruptTime.Rule覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Total Processor\\% Interrupt Time 收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalPercentInterruptTime.RuleMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime.Collection
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalPercentProcessorTime.Rule覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Total Processor\\% Processor Time 收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalPercentProcessorTime.RuleMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.TotalPercentProcessorTime.Collection
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideEnabled.PercentDPCTime.Rule覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Processor\\% DPC Time 收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideEnabled.PercentDPCTime.RuleMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentDPCTime.Collection
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideEnabled.PercentInterruptTime.Rule覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Processor\\% Interrupt Time 收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideEnabled.PercentInterruptTime.RuleMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentInterruptTime.Collection
Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideEnabled.PercentProcessorTime.Rule覆寫 Windows Server 2008 R2 中的效能計數器 Processor\\% Processor Time 收集規則Microsoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystem.OverrideEnabled.PercentProcessorTime.RuleMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.2008.R2.Processor.PercentProcessorTime.Collection

UI Page Sets (4)

 IDType Definition
Microsoft.Windows.Server.2008.CPUUtilization.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.2008.CPUUtilization.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.2008.CPUUtilization.Monitortype
Microsoft.Windows.Server.2008.FreeSpace.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.2008.FreeSpace.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.2008.FreeSpace.Monitortype
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Monitortype
Microsoft.Windows.Server.2008.MemoryAvailableMBytes.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.2008.MemoryAvailableMBytes.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.2008.MemoryAvailableMBytes.Monitortype

Console Tasks (6)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityEnabled
Microsoft.Windows.Server.2008.DiskPartition.ComputerManagement.Task啟動電腦管理主控台Microsoft.Windows.Server.2008.DiskPartition.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.DiskPartitionPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.ComputerManagement.Task啟動電腦管理主控台Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.ComputerManagement.Task啟動電腦管理主控台Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapterPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ComputerManagement.Task啟動電腦管理主控台Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.ComputerManagement.Task啟動電腦管理主控台Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.ComputerManagement.Task啟動電腦管理主控台Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.2008.ProcessorPublicTrue

Views (6)

 DisplayNameIDTargetTypeAccessibilityVisible
Microsoft.Windows.Server.2008.DiskPartition.State.DetailsViewServer 2008 磁碟分割狀態詳細資料檢視Microsoft.Windows.Server.2008.DiskPartition.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.2008.DiskPartitionMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.State.DetailsViewServer 2008 邏輯磁碟狀態詳細資料檢視Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.State.DetailsViewServer 2008 NetworkAdapter 狀態詳細資料檢視Microsoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapter.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.2008.NetworkAdapterMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.State.DetailsViewServer 2008 作業系統狀態詳細資料檢視Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.State.DetailsViewServer 2008 實體磁碟狀態詳細資料檢視Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDiskMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.State.DetailsViewServer 2008 處理器狀態詳細資料檢視Microsoft.Windows.Server.2008.Processor.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.2008.ProcessorMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue

Linked Reports (17)

 DisplayNameIDBaseTargetAccessibilityVisible
Report.Windows.Server.2008.DiskPerformanceAnalysis磁碟效能分析Report.Windows.Server.2008.DiskPerformanceAnalysisMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.OperatingSystemConfiguration作業系統設定Report.Windows.Server.2008.OperatingSystemConfigurationMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.CustomConfigurationMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformance作業系統效能Report.Windows.Server.2008.OperatingSystemPerformanceMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystemPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.OperatingSystemStorageConfiguration作業系統存放設定Report.Windows.Server.2008.OperatingSystemStorageConfigurationMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.CustomConfigurationMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDiskPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistory效能歷程Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryContextSwitchesPerSec效能歷程 (每秒內容切換數)Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryContextSwitchesPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryMemory.AvailableMB記憶體效能歷程 (可用 MB)Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryMemory.AvailableMBMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryMemory.PageReadsPerSec記憶體效能歷程 (每秒讀取的分頁數)Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryMemory.PageReadsPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryMemory.PagesPerSec記憶體效能歷程 (每秒分頁數)Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryMemory.PagesPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryMemory.PageWritesPerSec記憶體效能歷程 (每秒寫入的分頁數)Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryMemory.PageWritesPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryPagingFile.PercentageUsage分頁檔案效能歷程 (使用量百分比)Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryPagingFile.PercentageUsageMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryPercentInterruptTime效能歷程 (插斷時間百分比)Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryPercentInterruptTimeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryPercentProcessorTime效能歷程 (處理器時間百分比)Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryPercentProcessorTimeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryPhysicalDisk.AvgDiskQueueLength實體磁碟效能歷程 (平均磁碟佇列長度)Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryPhysicalDisk.AvgDiskQueueLengthMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryPoolNonpagedBytes集區效能歷程 (未分頁位元組數)Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryPoolNonpagedBytesMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryPoolPagedBytes集區效能歷程 (分頁位元組數)Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryPoolPagedBytesMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryProcessorQueueLength效能歷程 (處理器佇列長度)Report.Windows.Server.2008.PerformanceHistoryProcessorQueueLengthMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2008.ComputerPublicTrue