Nodes

IBM.Storage.SVC.NodeView (FolderItem)

Element properties:

FolderNameIBM.Storage.SVC.PhysicalComponents
ElementIDIBM.Storage.SVC.NodeView