RelationshipTypes for IBM.Storage.SVC.Host ClassType

Source in Relationships:

RelationshipTarget Object
System.Entity
System.ReferenceSystem.Entity
System.HostingSystem.Entity
System.MembershipSystem.Entity
System.ContainmentSystem.Entity
System.EquivalenceSystem.Entity
System.WatchedBySystem.Perspective
System.LogicalEntity
System.LogicalHardware
IBM.Storage.SVC.Host
IBM.Storage.SVC.HostMapRelationIBM.Storage.SVC.HostMapping

Target in Relationships:

Source ObjectRelationship
System.Entity
System.EntitySystem.Reference
System.EntitySystem.Hosting
System.EntitySystem.Membership
System.EntitySystem.Containment
System.EntitySystem.Equivalence
System.LogicalEntity
System.LogicalHardware
IBM.Storage.SVC.Host
Microsoft.SystemCenter.Site
Microsoft.SystemCenter.SiteMicrosoft.SystemCenter.SiteMembership
IBM.Storage.SVC.Cluster
IBM.Storage.SVC.ClusterIBM.Storage.SVC.ClusterHostRelation
Microsoft.SystemCenter.HealthService
Microsoft.SystemCenter.HealthServiceMicrosoft.SystemCenter.HealthServiceManagesEntity
Microsoft.SystemCenter.HealthServiceMicrosoft.SystemCenter.HealthServiceShouldManageEntity
Microsoft.SystemCenter.ManagementActionPoint
Microsoft.SystemCenter.ManagementActionPointMicrosoft.SystemCenter.ManagementActionPointManagesEntity
Microsoft.SystemCenter.ManagementActionPointMicrosoft.SystemCenter.ManagementActionPointShouldManageEntity