Jalasoft Xian NM Smart Management Pack for HP Printers Monitoring Library

Jalasoft.Xian.HPPrinters.Monitoring.Library :: 4.0.782.0 (Management Pack)

Jalasoft Xian NM Smart Management Pack for HP Printers Monitoring Library provides all monitoring functionality for HP Printers monitored by Xian Network Manager 2012.

Management Pack Elements

Aggregate Monitors (56)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AgentLicense.1HP Printer: Agent License MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AgentLicense.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AttemptFailedTCPConnections.1.1HP Printer: Attempt failed TCP connections Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AttemptFailedTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.BandwidthPercentage.1.1HP Printer: Bandwidth percentage Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.BandwidthPercentage.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ChannelStatus.1.1HP Printer: Channel status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ChannelStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersChannelElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceAvailability.1.1Device availability: Device Availability Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceAvailability.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceDoorStatus.1.1HP Printer: Device door status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceDoorStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceInputTrayStatus.1.1HP Printer: Device input tray status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceInputTrayStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceJammedStatus.1.1HP Printer: Device jammed status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceJammedStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceLicense.1HP Printer: Device License MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceLicense.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceMaintenanceRequestStatus.1.1HP Printer: Device maintenance request status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceMaintenanceRequestStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOperationalStatus.1.1HP Printer: Device operational status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOperationalStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOutputTrayStatus.1.1HP Printer: Device output tray status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOutputTrayStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DevicePaperSensorStatus.1.1HP Printer: Device paper sensor status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DevicePaperSensorStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceServiceRequestStatus.1.1HP Printer: Device service request status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceServiceRequestStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceSupplyMarkerStatus.1.1HP Printer: Device supply marker status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceSupplyMarkerStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceTonerSensorStatus.1.1HP Printer: Device toner sensor status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceTonerSensorStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceUpdate.1HP Printer: Device Update MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceUpdate.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.EstablishedTCPConnections.1.1HP Printer: Established TCP connections Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.EstablishedTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FailedReassemblyRequests.1.1HP Printer: Failed reassembly requests Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FailedReassemblyRequests.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentationFailed.1.1HP Printer: Fragmentation failed Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentationFailed.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentsCreated.1.1HP Printer: Fragments created Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentsCreated.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJAvailabilityStatus.1.1HP Printer: HP LaserJet availability status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJAvailabilityStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJColorPagePrinted.1.1HP Printer: HP LaserJet Color pages printed Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJColorPagePrinted.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJFileSystemMemoryUsed.1.1HP Printer: HP LaserJet File system memory used Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJFileSystemMemoryUsed.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJPCLPagePrinted.1.1HP Printer: HP LaserJet PCL pages printed Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJPCLPagePrinted.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingDiscardedPackets.1.1HP Printer: Incoming discarded packets Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingErrorPackets.1.1HP Printer: Incoming error packets Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingSegments.1.1HP Printer: Incoming Segments Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingSegments.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingTraffic.1.1HP Printer: Incoming traffic Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingTraffic.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InputRemaining.1.1HP Printer: Input remaining Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InputRemaining.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersInputMediaElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InterfaceOperationalStatus.1.1HP Printer: Interface operational status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InterfaceOperationalStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.MaintenanceRequirement.1.1HP Printer: Maintenance requirement Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.MaintenanceRequirement.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.MarkDeviceAsMonitored.1HP Printer: Mark Device as Monitored MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.MarkDeviceAsMonitored.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenActiveTCPConnections.1.1HP Printer: Open active TCP connections Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenActiveTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenTCPConnections.1.1HP Printer: Open TCP connections Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingDiscardedPackets.1.1HP Printer: Outgoing discarded packets Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingErrorPackets.1.1HP Printer: Outgoing error packets Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingSegments.1.1HP Printer: Outgoing segments Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingSegments.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingTraffic.1.1HP Printer: Outgoing traffic Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingTraffic.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutputRemaining.1.1HP Printer: Output remaining Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutputRemaining.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersOutputMediaElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PackageLossPercentage.1.1HP Printer: Package loss percentage Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PackageLossPercentage.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterDeviceAvailabilityStatus.1.1HP Printer: Printer device availability status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterDeviceAvailabilityStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterOperationalStatus.1.1HP Printer: Printer Operational Status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterOperationalStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ReassemblyRequests.1.1HP Printer: Reassembly requests Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ReassemblyRequests.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.StorageUsed.1.1HP Printer: Storage used Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.StorageUsed.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersStorageElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SupplyRemaining.1.1HP Printer: Supply remaining Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SupplyRemaining.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSupplyElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SyslogHP Printer: Syslog Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SyslogJalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SyslogErrorHP Printer: Syslog Errors MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SyslogErrorJalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SyslogWarningHP Printer: Syslog Warnings MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SyslogWarningJalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SystemUptime.1.1HP Printer: System uptime Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SystemUptime.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalDiscardedPackets.1.1HP Printer: Total discarded packets Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalErrorPackets.1.1HP Printer: Total error packets Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalImpressions.1.1HP Printer: Total impressions Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalImpressions.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalSegments.1.1HP Printer: Total segments Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalSegments.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalTraffic.1.1HP Printer: Total traffic Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalTraffic.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.UDPOpenPorts.1.1HP Printer: UDP open ports Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.UDPOpenPorts.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic

Dependency Monitors (13)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmSource MonitorRelationshipCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceGroup.DependencyMonitorHP Printer Group Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceGroup.DependencyMonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceGroupWorstOfSystem.Health.EntityStateJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceGroupContainsDevicesCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersChannelElementContainer.HPPrintersChannelElement.DependencyMonitorHP Printer Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersChannelElementContainer.HPPrintersChannelElement.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersChannelElementContainerWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersChannelElementContainer_Hosts_JsXHPPrintersChannelElementCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersInputMediaElementContainer.HPPrintersInputMediaElement.DependencyMonitorHP Printer Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersInputMediaElementContainer.HPPrintersInputMediaElement.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersInputMediaElementContainerWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersInputMediaElementContainer_Hosts_JsXHPPrintersInputMediaElementCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersOutputMediaElementContainer.HPPrintersOutputMediaElement.DependencyMonitorHP Printer Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersOutputMediaElementContainer.HPPrintersOutputMediaElement.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersOutputMediaElementContainerWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersOutputMediaElementContainer_Hosts_JsXHPPrintersOutputMediaElementCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSnmpDeviceElement.HPPrintersChannelElementContainer.DependencyMonitorHP Printer Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSnmpDeviceElement.HPPrintersChannelElementContainer.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElement_Hosts_JsXHPPrintersChannelElementContainerCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSnmpDeviceElement.HPPrintersInputMediaElementContainer.DependencyMonitorHP Printer Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSnmpDeviceElement.HPPrintersInputMediaElementContainer.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElement_Hosts_JsXHPPrintersInputMediaElementContainerCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSnmpDeviceElement.HPPrintersOutputMediaElementContainer.DependencyMonitorHP Printer Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSnmpDeviceElement.HPPrintersOutputMediaElementContainer.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElement_Hosts_JsXHPPrintersOutputMediaElementContainerCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSnmpDeviceElement.HPPrintersSnmpInterfaceElementContainer.DependencyMonitorHP Printer Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSnmpDeviceElement.HPPrintersSnmpInterfaceElementContainer.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElement_Hosts_JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSnmpDeviceElement.HPPrintersStorageElementContainer.DependencyMonitorHP Printer Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSnmpDeviceElement.HPPrintersStorageElementContainer.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElement_Hosts_JsXHPPrintersStorageElementContainerCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSnmpDeviceElement.HPPrintersSupplyElementContainer.DependencyMonitorHP Printer Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSnmpDeviceElement.HPPrintersSupplyElementContainer.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElement_Hosts_JsXHPPrintersSupplyElementContainerCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSnmpInterfaceElementContainer.HPPrintersSnmpInterfaceElement.DependencyMonitorHP Printer Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSnmpInterfaceElementContainer.HPPrintersSnmpInterfaceElement.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainer_Hosts_JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersStorageElementContainer.HPPrintersStorageElement.DependencyMonitorHP Printer Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersStorageElementContainer.HPPrintersStorageElement.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersStorageElementContainerWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersStorageElementContainer_Hosts_JsXHPPrintersStorageElementCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSupplyElementContainer.HPPrintersSupplyElement.DependencyMonitorHP Printer Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPPrintersSupplyElementContainer.HPPrintersSupplyElement.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSupplyElementContainerWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSupplyElementContainer_Hosts_JsXHPPrintersSupplyElementCustomTrueFalsePublic

Rules (266)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert Generate
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AgentLicense.1_ErrorAgent license errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AgentLicense.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AgentLicense.1_SuccessAgent license successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AgentLicense.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AgentLicense.1_WarningAgent license warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AgentLicense.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AttemptFailedTCPConnections.1.1_ErrorAttempt failed TCP connections errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AttemptFailedTCPConnections.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AttemptFailedTCPConnections.1.1_SuccessAttempt failed TCP connections successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AttemptFailedTCPConnections.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AttemptFailedTCPConnections.1.1_WarningAttempt failed TCP connections warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.AttemptFailedTCPConnections.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.BandwidthPercentage.1.1_ErrorBandwidth percentage errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.BandwidthPercentage.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.BandwidthPercentage.1.1_SuccessBandwidth percentage successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.BandwidthPercentage.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.BandwidthPercentage.1.1_WarningBandwidth percentage warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.BandwidthPercentage.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ChannelStatus.1.1_ErrorChannel status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ChannelStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ChannelStatus.1.1_SuccessChannel status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ChannelStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ChannelStatus.1.1_WarningChannel status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ChannelStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceAvailability.1.1_ErrorDevice availability errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceAvailability.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceAvailability.1.1_SuccessDevice availability successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceAvailability.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceAvailability.1.1_WarningDevice availability warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceAvailability.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceDoorStatus.1.1_ErrorDevice door status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceDoorStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceDoorStatus.1.1_SuccessDevice door status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceDoorStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceDoorStatus.1.1_WarningDevice door status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceDoorStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceInputTrayStatus.1.1_ErrorDevice input tray status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceInputTrayStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceInputTrayStatus.1.1_SuccessDevice input tray status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceInputTrayStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceInputTrayStatus.1.1_WarningDevice input tray status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceInputTrayStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceJammedStatus.1.1_ErrorDevice jammed status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceJammedStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceJammedStatus.1.1_SuccessDevice jammed status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceJammedStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceJammedStatus.1.1_WarningDevice jammed status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceJammedStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceLicense.1_ErrorDevice license errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceLicense.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceLicense.1_SuccessDevice license successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceLicense.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceLicense.1_WarningDevice license warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceLicense.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceMaintenanceRequestStatus.1.1_ErrorDevice maintenance request status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceMaintenanceRequestStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceMaintenanceRequestStatus.1.1_SuccessDevice maintenance request status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceMaintenanceRequestStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceMaintenanceRequestStatus.1.1_WarningDevice maintenance request status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceMaintenanceRequestStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOperationalStatus.1.1_ErrorDevice operational status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOperationalStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOperationalStatus.1.1_SuccessDevice operational status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOperationalStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOperationalStatus.1.1_WarningDevice operational status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOperationalStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOutputTrayStatus.1.1_ErrorDevice output tray status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOutputTrayStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOutputTrayStatus.1.1_SuccessDevice output tray status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOutputTrayStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOutputTrayStatus.1.1_WarningDevice output tray status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceOutputTrayStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DevicePaperSensorStatus.1.1_ErrorDevice paper sensor status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DevicePaperSensorStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DevicePaperSensorStatus.1.1_SuccessDevice paper sensor status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DevicePaperSensorStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DevicePaperSensorStatus.1.1_WarningDevice paper sensor status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DevicePaperSensorStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceServiceRequestStatus.1.1_ErrorDevice service request status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceServiceRequestStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceServiceRequestStatus.1.1_SuccessDevice service request status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceServiceRequestStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceServiceRequestStatus.1.1_WarningDevice service request status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceServiceRequestStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceSupplyMarkerStatus.1.1_ErrorDevice supply marker status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceSupplyMarkerStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceSupplyMarkerStatus.1.1_SuccessDevice supply marker status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceSupplyMarkerStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceSupplyMarkerStatus.1.1_WarningDevice supply marker status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceSupplyMarkerStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceTonerSensorStatus.1.1_ErrorDevice toner sensor status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceTonerSensorStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceTonerSensorStatus.1.1_SuccessDevice toner sensor status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceTonerSensorStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceTonerSensorStatus.1.1_WarningDevice toner sensor status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceTonerSensorStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceUpdate.1_ErrorDevice update errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceUpdate.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceUpdate.1_SuccessDevice update successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceUpdate.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceUpdate.1_WarningDevice update warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DeviceUpdate.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.AttemptFailedTCPConnections.1.1Attempt failed TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.AttemptFailedTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.BandwidthPercentage.1.1Bandwidth percentageJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.BandwidthPercentage.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.ChannelStatus.1.1Channel statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.ChannelStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersChannelElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceDoorStatus.1.1Device door statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceDoorStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceInputTrayStatus.1.1Device input tray statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceInputTrayStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceJammedStatus.1.1Device jammed statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceJammedStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceMaintenanceRequestStatus.1.1Device maintenance request statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceMaintenanceRequestStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceOperationalStatus.1.1Device operational statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceOperationalStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceOutputTrayStatus.1.1Device output tray statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceOutputTrayStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DevicePaperSensorStatus.1.1Device paper sensor statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DevicePaperSensorStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceServiceRequestStatus.1.1Device service request statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceServiceRequestStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceSupplyMarkerStatus.1.1Device supply marker statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceSupplyMarkerStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceTonerSensorStatus.1.1Device toner sensor statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.DeviceTonerSensorStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.EstablishedTCPConnections.1.1Established TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.EstablishedTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.FailedReassemblyRequests.1.1Failed reassembly requestsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.FailedReassemblyRequests.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.FragmentationFailed.1.1Fragmentation failedJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.FragmentationFailed.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.FragmentsCreated.1.1Fragments createdJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.FragmentsCreated.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.HPLJAvailabilityStatus.1.1HP LaserJet availability statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.HPLJAvailabilityStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.HPLJColorPagePrinted.1.1HP LaserJet Color pages printedJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.HPLJColorPagePrinted.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.HPLJFileSystemMemoryUsed.1.1HP LaserJet File system memory usedJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.HPLJFileSystemMemoryUsed.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.HPLJPCLPagePrinted.1.1HP LaserJet PCL pages printedJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.HPLJPCLPagePrinted.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.ICMPAvailability.1.1ICMP AvailabilityJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.ICMPAvailability.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.ICMPResponseTime.1.1ICMP response timeJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.ICMPResponseTime.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.IncomingDiscardedPackets.1.1Incoming discarded packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.IncomingDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.IncomingErrorPackets.1.1Incoming error packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.IncomingErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.IncomingSegments.1.1Incoming SegmentsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.IncomingSegments.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.IncomingTraffic.1.1Incoming trafficJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.IncomingTraffic.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.InputRemaining.1.1Input remainingJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.InputRemaining.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersInputMediaElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.InterfaceOperationalStatus.1.1Interface operational statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.InterfaceOperationalStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.MaintenanceRequirement.1.1Maintenance requirementJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.MaintenanceRequirement.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.OpenActiveTCPConnections.1.1Open active TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.OpenActiveTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.OpenTCPConnections.1.1Open TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.OpenTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.OutgoingDiscardedPackets.1.1Outgoing discarded packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.OutgoingDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.OutgoingErrorPackets.1.1Outgoing error packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.OutgoingErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.OutgoingSegments.1.1Outgoing segmentsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.OutgoingSegments.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.OutgoingTraffic.1.1Outgoing trafficJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.OutgoingTraffic.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.OutputRemaining.1.1Output remainingJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.OutputRemaining.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersOutputMediaElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.PackageLossPercentage.1.1Package loss percentageJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.PackageLossPercentage.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.PrinterDeviceAvailabilityStatus.1.1Printer device availability statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.PrinterDeviceAvailabilityStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.PrinterOperationalStatus.1.1Printer Operational StatusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.PrinterOperationalStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.ReassemblyRequests.1.1Reassembly requestsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.ReassemblyRequests.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.SNMPAvailability.1.1SNMP availabilityJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.SNMPAvailability.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.StorageUsed.1.1Storage usedJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.StorageUsed.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersStorageElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.SupplyRemaining.1.1Supply remainingJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.SupplyRemaining.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSupplyElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.SystemUptime.1.1System uptimeJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.SystemUptime.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.TotalDiscardedPackets.1.1Total discarded packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.TotalDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.TotalErrorPackets.1.1Total error packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.TotalErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.TotalImpressions.1.1Total impressionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.TotalImpressions.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.TotalSegments.1.1Total segmentsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.TotalSegments.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementContainerPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.TotalTraffic.1.1Total trafficJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.TotalTraffic.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.UDPOpenPorts.1.1UDP open portsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.DW.UDPOpenPorts.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.HPPrinters.JsXHPPrintersSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.EstablishedTCPConnections.1.1_ErrorEstablished TCP connections errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.EstablishedTCPConnections.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.EstablishedTCPConnections.1.1_SuccessEstablished TCP connections successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.EstablishedTCPConnections.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.EstablishedTCPConnections.1.1_WarningEstablished TCP connections warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.EstablishedTCPConnections.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FailedReassemblyRequests.1.1_ErrorFailed reassembly requests errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FailedReassemblyRequests.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FailedReassemblyRequests.1.1_SuccessFailed reassembly requests successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FailedReassemblyRequests.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FailedReassemblyRequests.1.1_WarningFailed reassembly requests warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FailedReassemblyRequests.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentationFailed.1.1_ErrorFragmentation failed errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentationFailed.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentationFailed.1.1_SuccessFragmentation failed successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentationFailed.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentationFailed.1.1_WarningFragmentation failed warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentationFailed.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentsCreated.1.1_ErrorFragments created errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentsCreated.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentsCreated.1.1_SuccessFragments created successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentsCreated.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentsCreated.1.1_WarningFragments created warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.FragmentsCreated.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJAvailabilityStatus.1.1_ErrorHP LJ availability status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJAvailabilityStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJAvailabilityStatus.1.1_SuccessHP LJ availability status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJAvailabilityStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJAvailabilityStatus.1.1_WarningHP LJ availability status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJAvailabilityStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJColorPagePrinted.1.1_ErrorHP LJ color page printed errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJColorPagePrinted.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJColorPagePrinted.1.1_SuccessHP LJ color page printed successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJColorPagePrinted.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJColorPagePrinted.1.1_WarningHP LJ color page printed warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJColorPagePrinted.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJFileSystemMemoryUsed.1.1_ErrorHP LJ file system memory used errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJFileSystemMemoryUsed.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJFileSystemMemoryUsed.1.1_SuccessHP LJ file system memory used successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJFileSystemMemoryUsed.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJFileSystemMemoryUsed.1.1_WarningHP LJ file system memory used warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJFileSystemMemoryUsed.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJPCLPagePrinted.1.1_ErrorHP LJ pcl page printed errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJPCLPagePrinted.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJPCLPagePrinted.1.1_SuccessHP LJ pcl page printed successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJPCLPagePrinted.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJPCLPagePrinted.1.1_WarningHP LJ pcl page printed warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.HPLJPCLPagePrinted.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingDiscardedPackets.1.1_ErrorIncoming discarded packets errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingDiscardedPackets.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingDiscardedPackets.1.1_SuccessIncoming discarded packets successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingDiscardedPackets.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingDiscardedPackets.1.1_WarningIncoming discarded packets warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingDiscardedPackets.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingErrorPackets.1.1_ErrorIncoming error packets errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingErrorPackets.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingErrorPackets.1.1_SuccessIncoming error packets successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingErrorPackets.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingErrorPackets.1.1_WarningIncoming error packets warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingErrorPackets.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingSegments.1.1_ErrorIncoming segments errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingSegments.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingSegments.1.1_SuccessIncoming segments successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingSegments.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingSegments.1.1_WarningIncoming segments warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingSegments.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingTraffic.1.1_ErrorIncoming traffic errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingTraffic.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingTraffic.1.1_SuccessIncoming traffic successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingTraffic.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingTraffic.1.1_WarningIncoming traffic warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.IncomingTraffic.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InputRemaining.1.1_ErrorInput remaining errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InputRemaining.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InputRemaining.1.1_SuccessInput remaining successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InputRemaining.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InputRemaining.1.1_WarningInput remaining warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InputRemaining.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InterfaceOperationalStatus.1.1_ErrorInterface operational status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InterfaceOperationalStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InterfaceOperationalStatus.1.1_SuccessInterface operational status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InterfaceOperationalStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InterfaceOperationalStatus.1.1_WarningInterface operational status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.InterfaceOperationalStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.MaintenanceRequirement.1.1_ErrorMaintenance requirement errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.MaintenanceRequirement.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.MaintenanceRequirement.1.1_SuccessMaintenance requirement successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.MaintenanceRequirement.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.MaintenanceRequirement.1.1_WarningMaintenance requirement warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.MaintenanceRequirement.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.MarkDeviceAsMonitored.1_SuccessMark device as monitored successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.MarkDeviceAsMonitored.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenActiveTCPConnections.1.1_ErrorOpen active TCP connections errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenActiveTCPConnections.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenActiveTCPConnections.1.1_SuccessOpen active TCP connections successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenActiveTCPConnections.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenActiveTCPConnections.1.1_WarningOpen active TCP connections warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenActiveTCPConnections.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenTCPConnections.1.1_ErrorOpen TCP connections errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenTCPConnections.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenTCPConnections.1.1_SuccessOpen TCP connections successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenTCPConnections.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenTCPConnections.1.1_WarningOpen TCP connections warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OpenTCPConnections.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingDiscardedPackets.1.1_ErrorOutgoing discarded packets errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingDiscardedPackets.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingDiscardedPackets.1.1_SuccessOutgoing discarded packets successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingDiscardedPackets.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingDiscardedPackets.1.1_WarningOutgoing discarded packets warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingDiscardedPackets.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingErrorPackets.1.1_ErrorOutgoing error packets errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingErrorPackets.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingErrorPackets.1.1_SuccessOutgoing error packets successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingErrorPackets.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingErrorPackets.1.1_WarningOutgoing error packets warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingErrorPackets.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingSegments.1.1_ErrorOutgoing segments errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingSegments.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingSegments.1.1_SuccessOutgoing segments successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingSegments.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingSegments.1.1_WarningOutgoing segments warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingSegments.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingTraffic.1.1_ErrorOutgoing traffic errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingTraffic.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingTraffic.1.1_SuccessOutgoing traffic successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingTraffic.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingTraffic.1.1_WarningOutgoing traffic warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutgoingTraffic.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutputRemaining.1.1_ErrorOutput remaining errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutputRemaining.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutputRemaining.1.1_SuccessOutput remaining successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutputRemaining.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutputRemaining.1.1_WarningOutput remaining warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.OutputRemaining.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PackageLossPercentage.1.1_ErrorPackage loss percentage errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PackageLossPercentage.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PackageLossPercentage.1.1_SuccessPackage loss percentage successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PackageLossPercentage.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PackageLossPercentage.1.1_WarningPackage loss percentage warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PackageLossPercentage.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterDeviceAvailabilityStatus.1.1_ErrorPrinter device availability status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterDeviceAvailabilityStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterDeviceAvailabilityStatus.1.1_SuccessPrinter device availability status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterDeviceAvailabilityStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterDeviceAvailabilityStatus.1.1_WarningPrinter device availability status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterDeviceAvailabilityStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterOperationalStatus.1.1_ErrorPrinter operational status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterOperationalStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterOperationalStatus.1.1_SuccessPrinter operational status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterOperationalStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterOperationalStatus.1.1_WarningPrinter operational status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PrinterOperationalStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.AttemptFailedTCPConnections.1.1Attempt failed TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.AttemptFailedTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.BandwidthPercentage.1.1Bandwidth percentageJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.BandwidthPercentage.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.ChannelStatus.1.1Channel statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.ChannelStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceDoorStatus.1.1Device door statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceDoorStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceInputTrayStatus.1.1Device input tray statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceInputTrayStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceJammedStatus.1.1Device jammed statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceJammedStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceMaintenanceRequestStatus.1.1Device maintenance request statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceMaintenanceRequestStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceOperationalStatus.1.1Device operational statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceOperationalStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceOutputTrayStatus.1.1Device output tray statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceOutputTrayStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DevicePaperSensorStatus.1.1Device paper sensor statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DevicePaperSensorStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceServiceRequestStatus.1.1Device service request statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceServiceRequestStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceSupplyMarkerStatus.1.1Device supply marker statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceSupplyMarkerStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceTonerSensorStatus.1.1Device toner sensor statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.DeviceTonerSensorStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.EstablishedTCPConnections.1.1Established TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.EstablishedTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.FailedReassemblyRequests.1.1Failed reassembly requestsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.FailedReassemblyRequests.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.FragmentationFailed.1.1Fragmentation failedJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.FragmentationFailed.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.FragmentsCreated.1.1Fragments createdJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.FragmentsCreated.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.HPLJAvailabilityStatus.1.1HP LaserJet availability statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.HPLJAvailabilityStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.HPLJColorPagePrinted.1.1HP LaserJet Color pages printedJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.HPLJColorPagePrinted.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.HPLJFileSystemMemoryUsed.1.1HP LaserJet File system memory usedJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.HPLJFileSystemMemoryUsed.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.HPLJPCLPagePrinted.1.1HP LaserJet PCL pages printedJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.HPLJPCLPagePrinted.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.ICMPAvailability.1.1ICMP AvailabilityJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.ICMPAvailability.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.ICMPResponseTime.1.1ICMP response timeJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.ICMPResponseTime.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.IncomingDiscardedPackets.1.1Incoming discarded packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.IncomingDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.IncomingErrorPackets.1.1Incoming error packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.IncomingErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.IncomingSegments.1.1Incoming SegmentsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.IncomingSegments.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.IncomingTraffic.1.1Incoming trafficJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.IncomingTraffic.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.InputRemaining.1.1Input remainingJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.InputRemaining.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.InterfaceOperationalStatus.1.1Interface operational statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.InterfaceOperationalStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.MaintenanceRequirement.1.1Maintenance requirementJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.MaintenanceRequirement.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.OpenActiveTCPConnections.1.1Open active TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.OpenActiveTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.OpenTCPConnections.1.1Open TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.OpenTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.OutgoingDiscardedPackets.1.1Outgoing discarded packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.OutgoingDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.OutgoingErrorPackets.1.1Outgoing error packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.OutgoingErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.OutgoingSegments.1.1Outgoing segmentsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.OutgoingSegments.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.OutgoingTraffic.1.1Outgoing trafficJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.OutgoingTraffic.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.OutputRemaining.1.1Output remainingJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.OutputRemaining.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.PackageLossPercentage.1.1Package loss percentageJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.PackageLossPercentage.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.PrinterDeviceAvailabilityStatus.1.1Printer device availability statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.PrinterDeviceAvailabilityStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.PrinterOperationalStatus.1.1Printer Operational StatusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.PrinterOperationalStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.ReassemblyRequests.1.1Reassembly requestsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.ReassemblyRequests.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.SNMPAvailability.1.1SNMP availabilityJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.SNMPAvailability.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.StorageUsed.1.1Storage usedJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.StorageUsed.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.SupplyRemaining.1.1Supply remainingJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.SupplyRemaining.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.SystemUptime.1.1System uptimeJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.SystemUptime.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.TotalDiscardedPackets.1.1Total discarded packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.TotalDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.TotalErrorPackets.1.1Total error packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.TotalErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.TotalImpressions.1.1Total impressionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.TotalImpressions.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.TotalSegments.1.1Total segmentsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.TotalSegments.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.TotalTraffic.1.1Total trafficJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.TotalTraffic.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.UDPOpenPorts.1.1UDP open portsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.PROXY.UDPOpenPorts.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ReassemblyRequests.1.1_ErrorReassembly requests errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ReassemblyRequests.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ReassemblyRequests.1.1_SuccessReassembly requests successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ReassemblyRequests.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ReassemblyRequests.1.1_WarningReassembly requests warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.ReassemblyRequests.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.StorageUsed.1.1_ErrorStorage used errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.StorageUsed.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.StorageUsed.1.1_SuccessStorage used successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.StorageUsed.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.StorageUsed.1.1_WarningStorage used warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.StorageUsed.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SupplyRemaining.1.1_ErrorSupply remaining errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SupplyRemaining.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SupplyRemaining.1.1_SuccessSupply remaining successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SupplyRemaining.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SupplyRemaining.1.1_WarningSupply remaining warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SupplyRemaining.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SyslogError_ErrorSyslogError errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SyslogError_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SyslogError_SuccessSyslogError successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SyslogError_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SyslogWarning_SuccessSyslogWarning successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SyslogWarning_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SyslogWarning_WarningSyslogWarning warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SyslogWarning_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.Syslog_ErrorSyslog errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.Syslog_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.Syslog_SuccessSyslog successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.Syslog_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.Syslog_WarningSyslog warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.Syslog_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SystemUptime.1.1_ErrorSystem uptime errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SystemUptime.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SystemUptime.1.1_SuccessSystem uptime successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SystemUptime.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SystemUptime.1.1_WarningSystem uptime warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.SystemUptime.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalDiscardedPackets.1.1_ErrorTotal discarded packets errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalDiscardedPackets.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalDiscardedPackets.1.1_SuccessTotal discarded packets successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalDiscardedPackets.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalDiscardedPackets.1.1_WarningTotal discarded packets warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalDiscardedPackets.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalErrorPackets.1.1_ErrorTotal error packets errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalErrorPackets.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalErrorPackets.1.1_SuccessTotal error packets successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalErrorPackets.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalErrorPackets.1.1_WarningTotal error packets warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalErrorPackets.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalImpressions.1.1_ErrorTotal impressions errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalImpressions.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalImpressions.1.1_SuccessTotal impressions successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalImpressions.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalImpressions.1.1_WarningTotal impressions warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalImpressions.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalSegments.1.1_ErrorTotal segments errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalSegments.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalSegments.1.1_SuccessTotal segments successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalSegments.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalSegments.1.1_WarningTotal segments warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalSegments.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalTraffic.1.1_ErrorTotal traffic errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalTraffic.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalTraffic.1.1_SuccessTotal traffic successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalTraffic.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalTraffic.1.1_WarningTotal traffic warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.TotalTraffic.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.UDPOpenPorts.1.1_ErrorUDP open ports errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.UDPOpenPorts.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.UDPOpenPorts.1.1_SuccessUDP open ports successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.UDPOpenPorts.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.UDPOpenPorts.1.1_WarningUDP open ports warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.HPPrinters.UDPOpenPorts.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse