Microsoft System Center Advisor AntiMalware Intelligence Pack

Microsoft.IntelligencePacks.AntiMalware :: 7.0.10430.0 (Management Pack)

Management pack to collect antimalware information for cloud attachment

Management Pack Elements

DataSource Modules (1)

 IDIsolationAccessibility
TimedPowershellPropertyBagProviderTimedPowershellPropertyBagProviderAnyInternal

Rules (1)

 IDTargetCategoryEnabledAlert Generate
CollectAntiMalwareInformationCollectAntiMalwareInformationMicrosoft.Windows.ComputerCustomFalseFalse

Rule Property Overrides (1)

 IDContextTarget
OverrideForRuleMicrosoftIntelligencePacksCollectAntiMalwareInformationForContextMicrosoftSystemCenterAdvisorLibraryServerOptInOutGroupOverrideForRuleMicrosoftIntelligencePacksCollectAntiMalwareInformationForContextMicrosoftSystemCenterAdvisorLibraryServerOptInOutGroupMicrosoft.SystemCenter.Advisor.Library.ServerOptInOutGroupCollectAntiMalwareInformation