Jalasoft Xian NM Smart Management Pack for Cisco PIX Firewalls Monitoring Library

Jalasoft.Xian.CiscoPIXFirewalls.Monitoring.Library :: 4.0.782.0 (Management Pack)

Jalasoft Xian NM Smart Management Pack for Cisco PIX Firewalls Monitoring Library provides all monitoring functionality for Cisco PIX Firewalls monitored by Xian Network Manager 2012.

Management Pack Elements

Aggregate Monitors (44)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AgentLicense.1Cisco PIX Firewall: Agent License MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AgentLicense.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AttemptFailedTCPConnections.1.1Cisco PIX Firewall: Attempt failed TCP connections Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AttemptFailedTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available1550blocks.1.1Cisco PIX Firewall: Available memory buffer 1550-byte blocks Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available1550blocks.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available256blocks.1.1Cisco PIX Firewall: Available memory buffer 256-byte blocks Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available256blocks.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available4blocks.1.1Cisco PIX Firewall: Available memory buffer 4-byte blocks Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available4blocks.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available65536blocks.1.1Cisco PIX Firewall: Available memory buffer 65536-byte blocks Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available65536blocks.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available80blocks.1.1Cisco PIX Firewall: Available memory buffer 80-byte blocks Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available80blocks.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.BandwidthPercentage.1.1Cisco PIX Firewall: Bandwidth percentage Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.BandwidthPercentage.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceAvailability.1.1Device availability: Device Availability Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceAvailability.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceLicense.1Cisco PIX Firewall: Device License MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceLicense.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceUpdate.1Cisco PIX Firewall: Device Update MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceUpdate.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.EstablishedTCPConnections.1.1Cisco PIX Firewall: Established TCP connections Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.EstablishedTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailedReassemblyRequests.1.1Cisco PIX Firewall: Failed reassembly requests Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailedReassemblyRequests.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailoverStatus.1.1Cisco PIX Firewall: Failover status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailoverStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentationFailed.1.1Cisco PIX Firewall: Fragmentation failed Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentationFailed.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentsCreated.1.1Cisco PIX Firewall: Fragments created Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentsCreated.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.getConnectionCount.1.1Cisco PIX Firewall: Connections currently in use Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.getConnectionCount.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.HighestConnectionCount.1.1Cisco PIX Firewall: Highest number of connections Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.HighestConnectionCount.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingDiscardedPackets.1.1Cisco PIX Firewall: Incoming discarded packets Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingErrorPackets.1.1Cisco PIX Firewall: Incoming error packets Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingSegments.1.1Cisco PIX Firewall: Incoming segments Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingSegments.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingTraffic.1.1Cisco PIX Firewall: Incoming traffic Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingTraffic.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.InterfaceOperationalStatus.1.1Cisco PIX Firewall: Interface operational status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.InterfaceOperationalStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.MarkDeviceAsMonitored.1Cisco PIX Firewall: Mark Device as Monitored MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.MarkDeviceAsMonitored.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.MemoryPoolFreeMemory.1.1Cisco PIX Firewall: Memory pool free memory Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.MemoryPoolFreeMemory.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallMemoryPoolElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenActiveTCPConnections.1.1Cisco PIX Firewall: Open active TCP connections Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenActiveTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenTCPConnections.1.1Cisco PIX Firewall: Open TCP connections Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingDiscardedPackets.1.1Cisco PIX Firewall: Outgoing discarded packets Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingErrorPackets.1.1Cisco PIX Firewall: Outgoing error packets Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingSegments.1.1Cisco PIX Firewall: Outgoing segments Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingSegments.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingTraffic.1.1Cisco PIX Firewall: Outgoing traffic Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingTraffic.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PackageLossPercentage.1.1Cisco PIX Firewall: Package loss percentage Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PackageLossPercentage.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PrimaryUnitStatus.1.1Cisco PIX Firewall: Primary unit status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PrimaryUnitStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.ReassemblyRequests.1.1Cisco PIX Firewall: Reassembly requests Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.ReassemblyRequests.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SecondaryUnitStatus.1.1Cisco PIX Firewall: Secondary unit status Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SecondaryUnitStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SyslogCisco PIX Firewall: Syslog Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SyslogJalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SyslogErrorCisco PIX Firewall: Syslog Errors MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SyslogErrorJalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SyslogWarningCisco PIX Firewall: Syslog Warnings MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SyslogWarningJalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SystemUptime.1.1Cisco PIX Firewall: System uptime Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SystemUptime.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalDiscardedPackets.1.1Cisco PIX Firewall: Total discarded packets Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalErrorPackets.1.1Cisco PIX Firewall: Total error packets Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalSegments.1.1Cisco PIX Firewall: Total segments Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalSegments.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalTraffic.1.1Cisco PIX Firewall: Total traffic Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalTraffic.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.UDPOpenPorts.1.1Cisco PIX Firewall: UDP open ports Health MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.UDPOpenPorts.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfStateCollectionTrueTruePublic

Dependency Monitors (5)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmSource MonitorRelationshipCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.CiscoPixFirewallMemoryPoolElementContainer.CiscoPixFirewallMemoryPoolElement.DependencyMonitorCisco PIX Firewall Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.CiscoPixFirewallMemoryPoolElementContainer.CiscoPixFirewallMemoryPoolElement.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallMemoryPoolElementContainerWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallMemoryPoolElementContainer_Hosts_JsXCiscoPixFirewallMemoryPoolElementCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.CiscoPixFirewallSnmpDeviceElement.CiscoPixFirewallMemoryPoolElementContainer.DependencyMonitorCisco PIX Firewall Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.CiscoPixFirewallSnmpDeviceElement.CiscoPixFirewallMemoryPoolElementContainer.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElement_Hosts_JsXCiscoPixFirewallMemoryPoolElementContainerCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.CiscoPixFirewallSnmpDeviceElement.CiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainer.DependencyMonitorCisco PIX Firewall Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.CiscoPixFirewallSnmpDeviceElement.CiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainer.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElement_Hosts_JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.CiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainer.CiscoPixFirewallSnmpInterfaceElement.DependencyMonitorCisco PIX Firewall Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.CiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainer.CiscoPixFirewallSnmpInterfaceElement.DependencyMonitorJalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerWorstOfSystem.Health.PerformanceStateJalasoft.Xian.Common.Relationships.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainer_Hosts_JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementCustomTrueFalsePublic
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceGroup.DependencyMonitorCisco PIX Firewall Group Dependency MonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceGroup.DependencyMonitorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceGroupWorstOfSystem.Health.EntityStateJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceGroupContainsDevicesCustomTrueFalsePublic

Rules (206)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert Generate
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AgentLicense.1_ErrorAgent license errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AgentLicense.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AgentLicense.1_SuccessAgent license successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AgentLicense.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AgentLicense.1_WarningAgent license warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AgentLicense.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AttemptFailedTCPConnections.1.1_ErrorAttempt failed TCP connections errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AttemptFailedTCPConnections.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AttemptFailedTCPConnections.1.1_SuccessAttempt failed TCP connections successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AttemptFailedTCPConnections.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AttemptFailedTCPConnections.1.1_WarningAttempt failed TCP connections warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.AttemptFailedTCPConnections.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available1550blocks.1.1_ErrorAvailable 1550 blocks errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available1550blocks.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available1550blocks.1.1_SuccessAvailable 1550 blocks successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available1550blocks.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available1550blocks.1.1_WarningAvailable 1550 blocks warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available1550blocks.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available256blocks.1.1_ErrorAvailable 256 blocks errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available256blocks.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available256blocks.1.1_SuccessAvailable 256 blocks successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available256blocks.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available256blocks.1.1_WarningAvailable 256 blocks warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available256blocks.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available4blocks.1.1_ErrorAvailable 4 blocks errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available4blocks.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available4blocks.1.1_SuccessAvailable 4 blocks successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available4blocks.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available4blocks.1.1_WarningAvailable 4 blocks warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available4blocks.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available65536blocks.1.1_ErrorAvailable 65536 blocks errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available65536blocks.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available65536blocks.1.1_SuccessAvailable 65536 blocks successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available65536blocks.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available65536blocks.1.1_WarningAvailable 65536 blocks warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available65536blocks.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available80blocks.1.1_ErrorAvailable 80 blocks errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available80blocks.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available80blocks.1.1_SuccessAvailable 80 blocks successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available80blocks.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available80blocks.1.1_WarningAvailable 80 blocks warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Available80blocks.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.BandwidthPercentage.1.1_ErrorBandwidth percentage errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.BandwidthPercentage.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.BandwidthPercentage.1.1_SuccessBandwidth percentage successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.BandwidthPercentage.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.BandwidthPercentage.1.1_WarningBandwidth percentage warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.BandwidthPercentage.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceAvailability.1.1_ErrorDevice availability errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceAvailability.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceAvailability.1.1_SuccessDevice availability successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceAvailability.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceAvailability.1.1_WarningDevice availability warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceAvailability.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceLicense.1_ErrorDevice license errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceLicense.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceLicense.1_SuccessDevice license successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceLicense.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceLicense.1_WarningDevice license warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceLicense.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceUpdate.1_ErrorDevice update errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceUpdate.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceUpdate.1_SuccessDevice update successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceUpdate.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceUpdate.1_WarningDevice update warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DeviceUpdate.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.AttemptFailedTCPConnections.1.1Attempt failed TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.AttemptFailedTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.Available1550blocks.1.1Available memory buffer 1550-byte blocksJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.Available1550blocks.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.Available256blocks.1.1Available memory buffer 256-byte blocksJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.Available256blocks.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.Available4blocks.1.1Available memory buffer 4-byte blocksJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.Available4blocks.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.Available65536blocks.1.1Available memory buffer 65536-byte blocksJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.Available65536blocks.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.Available80blocks.1.1Available memory buffer 80-byte blocksJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.Available80blocks.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.BandwidthPercentage.1.1Bandwidth percentageJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.BandwidthPercentage.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.EstablishedTCPConnections.1.1Established TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.EstablishedTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.FailedReassemblyRequests.1.1Failed reassembly requestsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.FailedReassemblyRequests.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.FailoverStatus.1.1Failover statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.FailoverStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.FragmentationFailed.1.1Fragmentation failedJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.FragmentationFailed.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.FragmentsCreated.1.1Fragments createdJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.FragmentsCreated.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.getConnectionCount.1.1Connections currently in useJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.getConnectionCount.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.HighestConnectionCount.1.1Highest number of connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.HighestConnectionCount.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.ICMPAvailability.1.1ICMP AvailabilityJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.ICMPAvailability.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.ICMPResponseTime.1.1ICMP response timeJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.ICMPResponseTime.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.IncomingDiscardedPackets.1.1Incoming discarded packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.IncomingDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.IncomingErrorPackets.1.1Incoming error packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.IncomingErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.IncomingSegments.1.1Incoming segmentsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.IncomingSegments.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.IncomingTraffic.1.1Incoming trafficJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.IncomingTraffic.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.InterfaceOperationalStatus.1.1Interface operational statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.InterfaceOperationalStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.MemoryPoolFreeMemory.1.1Memory pool free memoryJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.MemoryPoolFreeMemory.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallMemoryPoolElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.OpenActiveTCPConnections.1.1Open active TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.OpenActiveTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.OpenTCPConnections.1.1Open TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.OpenTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.OutgoingDiscardedPackets.1.1Outgoing discarded packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.OutgoingDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.OutgoingErrorPackets.1.1Outgoing error packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.OutgoingErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.OutgoingSegments.1.1Outgoing segmentsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.OutgoingSegments.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.OutgoingTraffic.1.1Outgoing trafficJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.OutgoingTraffic.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.PackageLossPercentage.1.1Package loss percentageJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.PackageLossPercentage.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.PrimaryUnitStatus.1.1Primary unit statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.PrimaryUnitStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.ReassemblyRequests.1.1Reassembly requestsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.ReassemblyRequests.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.SecondaryUnitStatus.1.1Secondary unit statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.SecondaryUnitStatus.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.SNMPAvailability.1.1SNMP availabilityJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.SNMPAvailability.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.SystemUptime.1.1System uptimeJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.SystemUptime.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.TotalDiscardedPackets.1.1Total discarded packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.TotalDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.TotalErrorPackets.1.1Total error packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.TotalErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.TotalSegments.1.1Total segmentsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.TotalSegments.1.1Jalasoft.Xian.Common.Types.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementContainerPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.TotalTraffic.1.1Total trafficJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.TotalTraffic.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpInterfaceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.UDPOpenPorts.1.1UDP open portsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.DW.UDPOpenPorts.1.1Jalasoft.Xian.Common.Elements.ThirdParty.Cisco.JsXCiscoPixFirewallSnmpDeviceElementPerformanceCollectionFalseFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.EstablishedTCPConnections.1.1_ErrorEstablished TCP connections errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.EstablishedTCPConnections.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.EstablishedTCPConnections.1.1_SuccessEstablished TCP connections successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.EstablishedTCPConnections.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.EstablishedTCPConnections.1.1_WarningEstablished TCP connections warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.EstablishedTCPConnections.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailedReassemblyRequests.1.1_ErrorFailed reassembly requests errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailedReassemblyRequests.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailedReassemblyRequests.1.1_SuccessFailed reassembly requests successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailedReassemblyRequests.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailedReassemblyRequests.1.1_WarningFailed reassembly requests warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailedReassemblyRequests.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailoverStatus.1.1_ErrorFailover status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailoverStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailoverStatus.1.1_SuccessFailover status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailoverStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailoverStatus.1.1_WarningFailover status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FailoverStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentationFailed.1.1_ErrorFragmentation failed errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentationFailed.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentationFailed.1.1_SuccessFragmentation failed successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentationFailed.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentationFailed.1.1_WarningFragmentation failed warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentationFailed.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentsCreated.1.1_ErrorFragments created errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentsCreated.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentsCreated.1.1_SuccessFragments created successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentsCreated.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentsCreated.1.1_WarningFragments created warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.FragmentsCreated.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.getConnectionCount.1.1_ErrorGet connection count errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.getConnectionCount.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.getConnectionCount.1.1_SuccessGet connection count successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.getConnectionCount.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.getConnectionCount.1.1_WarningGet connection count warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.getConnectionCount.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.HighestConnectionCount.1.1_ErrorHighest connection count errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.HighestConnectionCount.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.HighestConnectionCount.1.1_SuccessHighest connection count successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.HighestConnectionCount.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.HighestConnectionCount.1.1_WarningHighest connection count warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.HighestConnectionCount.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingDiscardedPackets.1.1_ErrorIncoming discarded packets errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingDiscardedPackets.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingDiscardedPackets.1.1_SuccessIncoming discarded packets successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingDiscardedPackets.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingDiscardedPackets.1.1_WarningIncoming discarded packets warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingDiscardedPackets.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingErrorPackets.1.1_ErrorIncoming error packets errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingErrorPackets.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingErrorPackets.1.1_SuccessIncoming error packets successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingErrorPackets.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingErrorPackets.1.1_WarningIncoming error packets warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingErrorPackets.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingSegments.1.1_ErrorIncoming segments errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingSegments.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingSegments.1.1_SuccessIncoming segments successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingSegments.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingSegments.1.1_WarningIncoming segments warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingSegments.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingTraffic.1.1_ErrorIncoming traffic errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingTraffic.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingTraffic.1.1_SuccessIncoming traffic successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingTraffic.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingTraffic.1.1_WarningIncoming traffic warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.IncomingTraffic.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.InterfaceOperationalStatus.1.1_ErrorInterface operational status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.InterfaceOperationalStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.InterfaceOperationalStatus.1.1_SuccessInterface operational status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.InterfaceOperationalStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.InterfaceOperationalStatus.1.1_WarningInterface operational status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.InterfaceOperationalStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.MarkDeviceAsMonitored.1_SuccessMark device as monitored successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.MarkDeviceAsMonitored.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.MemoryPoolFreeMemory.1.1_ErrorMemory pool free memory errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.MemoryPoolFreeMemory.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.MemoryPoolFreeMemory.1.1_SuccessMemory pool free memory successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.MemoryPoolFreeMemory.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.MemoryPoolFreeMemory.1.1_WarningMemory pool free memory warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.MemoryPoolFreeMemory.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenActiveTCPConnections.1.1_ErrorOpen active TCP connections errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenActiveTCPConnections.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenActiveTCPConnections.1.1_SuccessOpen active TCP connections successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenActiveTCPConnections.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenActiveTCPConnections.1.1_WarningOpen active TCP connections warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenActiveTCPConnections.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenTCPConnections.1.1_ErrorOpen TCP connections errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenTCPConnections.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenTCPConnections.1.1_SuccessOpen TCP connections successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenTCPConnections.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenTCPConnections.1.1_WarningOpen TCP connections warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OpenTCPConnections.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingDiscardedPackets.1.1_ErrorOutgoing discarded packets errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingDiscardedPackets.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingDiscardedPackets.1.1_SuccessOutgoing discarded packets successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingDiscardedPackets.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingDiscardedPackets.1.1_WarningOutgoing discarded packets warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingDiscardedPackets.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingErrorPackets.1.1_ErrorOutgoing error packets errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingErrorPackets.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingErrorPackets.1.1_SuccessOutgoing error packets successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingErrorPackets.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingErrorPackets.1.1_WarningOutgoing error packets warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingErrorPackets.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingSegments.1.1_ErrorOutgoing segments errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingSegments.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingSegments.1.1_SuccessOutgoing segments successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingSegments.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingSegments.1.1_WarningOutgoing segments warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingSegments.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingTraffic.1.1_ErrorOutgoing traffic errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingTraffic.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingTraffic.1.1_SuccessOutgoing traffic successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingTraffic.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingTraffic.1.1_WarningOutgoing traffic warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.OutgoingTraffic.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PackageLossPercentage.1.1_ErrorPackage loss percentage errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PackageLossPercentage.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PackageLossPercentage.1.1_SuccessPackage loss percentage successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PackageLossPercentage.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PackageLossPercentage.1.1_WarningPackage loss percentage warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PackageLossPercentage.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PrimaryUnitStatus.1.1_ErrorPrimary unit status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PrimaryUnitStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PrimaryUnitStatus.1.1_SuccessPrimary unit status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PrimaryUnitStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PrimaryUnitStatus.1.1_WarningPrimary unit status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PrimaryUnitStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.AttemptFailedTCPConnections.1.1Attempt failed TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.AttemptFailedTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.Available1550blocks.1.1Available memory buffer 1550-byte blocksJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.Available1550blocks.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.Available256blocks.1.1Available memory buffer 256-byte blocksJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.Available256blocks.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.Available4blocks.1.1Available memory buffer 4-byte blocksJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.Available4blocks.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.Available65536blocks.1.1Available memory buffer 65536-byte blocksJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.Available65536blocks.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.Available80blocks.1.1Available memory buffer 80-byte blocksJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.Available80blocks.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.BandwidthPercentage.1.1Bandwidth percentageJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.BandwidthPercentage.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.EstablishedTCPConnections.1.1Established TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.EstablishedTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.FailedReassemblyRequests.1.1Failed reassembly requestsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.FailedReassemblyRequests.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.FailoverStatus.1.1Failover statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.FailoverStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.FragmentationFailed.1.1Fragmentation failedJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.FragmentationFailed.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.FragmentsCreated.1.1Fragments createdJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.FragmentsCreated.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.getConnectionCount.1.1Connections currently in useJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.getConnectionCount.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.HighestConnectionCount.1.1Highest number of connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.HighestConnectionCount.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.ICMPAvailability.1.1ICMP AvailabilityJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.ICMPAvailability.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.ICMPResponseTime.1.1ICMP response timeJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.ICMPResponseTime.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.IncomingDiscardedPackets.1.1Incoming discarded packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.IncomingDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.IncomingErrorPackets.1.1Incoming error packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.IncomingErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.IncomingSegments.1.1Incoming segmentsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.IncomingSegments.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.IncomingTraffic.1.1Incoming trafficJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.IncomingTraffic.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.InterfaceOperationalStatus.1.1Interface operational statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.InterfaceOperationalStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.MemoryPoolFreeMemory.1.1Memory pool free memoryJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.MemoryPoolFreeMemory.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.OpenActiveTCPConnections.1.1Open active TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.OpenActiveTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.OpenTCPConnections.1.1Open TCP connectionsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.OpenTCPConnections.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.OutgoingDiscardedPackets.1.1Outgoing discarded packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.OutgoingDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.OutgoingErrorPackets.1.1Outgoing error packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.OutgoingErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.OutgoingSegments.1.1Outgoing segmentsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.OutgoingSegments.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.OutgoingTraffic.1.1Outgoing trafficJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.OutgoingTraffic.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.PackageLossPercentage.1.1Package loss percentageJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.PackageLossPercentage.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.PrimaryUnitStatus.1.1Primary unit statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.PrimaryUnitStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.ReassemblyRequests.1.1Reassembly requestsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.ReassemblyRequests.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.SecondaryUnitStatus.1.1Secondary unit statusJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.SecondaryUnitStatus.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.SNMPAvailability.1.1SNMP availabilityJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.SNMPAvailability.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.SystemUptime.1.1System uptimeJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.SystemUptime.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.TotalDiscardedPackets.1.1Total discarded packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.TotalDiscardedPackets.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.TotalErrorPackets.1.1Total error packetsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.TotalErrorPackets.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.TotalSegments.1.1Total segmentsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.TotalSegments.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.TotalTraffic.1.1Total trafficJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.TotalTraffic.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.UDPOpenPorts.1.1UDP open portsJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.PROXY.UDPOpenPorts.1.1Jalasoft.Xian.ServerPerformanceCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.ReassemblyRequests.1.1_ErrorReassembly requests errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.ReassemblyRequests.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.ReassemblyRequests.1.1_SuccessReassembly requests successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.ReassemblyRequests.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.ReassemblyRequests.1.1_WarningReassembly requests warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.ReassemblyRequests.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SecondaryUnitStatus.1.1_ErrorSecondary unit status errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SecondaryUnitStatus.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SecondaryUnitStatus.1.1_SuccessSecondary unit status successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SecondaryUnitStatus.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SecondaryUnitStatus.1.1_WarningSecondary unit status warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SecondaryUnitStatus.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SyslogError_ErrorSyslog error errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SyslogError_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SyslogError_SuccessSyslogError successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SyslogError_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SyslogWarning_SuccessSyslogWarning successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SyslogWarning_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SyslogWarning_WarningSyslogWarning warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SyslogWarning_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Syslog_ErrorSyslog errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Syslog_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Syslog_SuccessSyslog successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Syslog_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Syslog_WarningSyslog warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.Syslog_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SystemUptime.1.1_ErrorSystem uptime errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SystemUptime.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SystemUptime.1.1_SuccessSystem uptime successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SystemUptime.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SystemUptime.1.1_WarningSystem uptime warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.SystemUptime.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalDiscardedPackets.1.1_ErrorTotal discarded packets errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalDiscardedPackets.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalDiscardedPackets.1.1_SuccessTotal discarded packets successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalDiscardedPackets.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalDiscardedPackets.1.1_WarningTotal discarded packets warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalDiscardedPackets.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalErrorPackets.1.1_ErrorTotal error packets errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalErrorPackets.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalErrorPackets.1.1_SuccessTotal error packets successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalErrorPackets.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalErrorPackets.1.1_WarningTotal error packets warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalErrorPackets.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalSegments.1.1_ErrorTotal segments errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalSegments.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalSegments.1.1_SuccessTotal segments successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalSegments.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalSegments.1.1_WarningTotal segments warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalSegments.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalTraffic.1.1_ErrorTotal traffic errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalTraffic.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalTraffic.1.1_SuccessTotal traffic successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalTraffic.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalTraffic.1.1_WarningTotal traffic warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.TotalTraffic.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.UDPOpenPorts.1.1_ErrorUDP open ports errorJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.UDPOpenPorts.1.1_ErrorJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.UDPOpenPorts.1.1_SuccessUDP open ports successJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.UDPOpenPorts.1.1_SuccessJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse
Jalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.UDPOpenPorts.1.1_WarningUDP open ports warningJalasoft.Xian.SmartManagementPacks.CiscoPix.UDPOpenPorts.1.1_WarningJalasoft.Xian.ServerEventCollectionTrueFalse