Sonda odnajdywania skryptu programu PowerShell

Microsoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbe (ProbeActionModuleType)

Użyj tego modułu jako części kompozycji w typie modułu niestandardowego źródła danych, który będzie używany w przepływach pracy odnajdywania i który używa skryptu programu PowerShell do przeprowadzania odnajdywania.

Element properties:

TypeProbeActionModuleType
IsolationAny
AccessibilityPublic
RunAsDefault
InputTypeSystem.BaseData
OutputTypeSystem.Discovery.Data

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
PowerShellPA ProbeAction Microsoft.Windows.PowerShellDiscoveryProbe Default

Overrideable Parameters:

IDParameterTypeSelectorDisplay NameDescription
TimeoutSecondsint$Config/TimeoutSeconds$Limit czasu w sekundach

Source Code:

<ProbeActionModuleType ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbe" Accessibility="Public" Batching="false">
<Configuration>
<IncludeSchemaTypes>
<SchemaType>Windows!Microsoft.Windows.PowerShellSchema</SchemaType>
</IncludeSchemaTypes>
<xsd:element xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="ScriptName" type="NonNullString"/>
<xsd:element xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="PSparam" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="ScriptBody" type="NonNullString"/>
<xsd:element xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="SnapIns" type="SnapInsType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="Parameters" type="NamedParametersType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="TimeoutSeconds" type="xsd:integer"/>
<xsd:element xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="StrictErrorHandling" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</Configuration>
<OverrideableParameters>
<OverrideableParameter ID="TimeoutSeconds" Selector="$Config/TimeoutSeconds$" ParameterType="int"/>
</OverrideableParameters>
<ModuleImplementation Isolation="Any">
<Composite>
<MemberModules>
<ProbeAction ID="PowerShellPA" TypeID="Windows!Microsoft.Windows.PowerShellDiscoveryProbe">
<ScriptName>$Config/ScriptName$</ScriptName>
<ScriptBody><Script>

$Config/PSparam$
$ErrorActionPreference = "Stop"

# Event type constants
$EVENT_TYPE_LOG = 0
$EVENT_TYPE_ERROR = 1
$EVENT_TYPE_WARNING = 2
$EVENT_TYPE_INFORMATION = 4

# Typed property bag constants
$PROPERTY_TYPE_ALERT = 0
$PROPERTY_TYPE_EVENT = 1
$PROPERTY_TYPE_PERFORMANCE = 2
$PROPERTY_TYPE_STATE = 3

# State type constants
$STATE_SUCCESS = "Success"
$STATE_WARNING = "Warning"
$STATE_ERROR = "Error"

$WMI_Partition_To_LogicalDisk = "Win32_LogicalDiskToPartition"
$WMI_Drive_To_Partition = "Win32_DiskDriveToDiskPartition"
$WMI_DISk_To_Partition = "Win32_DiskDriveToDiskPartition"

$momAPI = new-object -comObject MOM.ScriptAPI
if ($null -eq $momAPI)
{
exit
}

Function Load-CimModules
{
$ErrorActionPreference = 'SilentlyContinue'
$error.Clear()

$CimModule = Get-Module CimCmdlets

if ($null -eq $CimModule)
{
Import-Module CimCmdlets
}
}

Load-CimModules

# WMI Constant
$wbemCimtypeUseDefault = 0 #Use Default Type CIM type - Custom
$wbemCimtypeSint16 = 2 #Signed 16-bit integer
$wbemCimtypeSint32 = 3 #Signed 32-bit integer
$wbemCimtypeReal32 = 4 #32-bit real number
$wbemCimtypeReal64 = 5 #64-bit real number
$wbemCimtypeString = 8 #String
$wbemCimtypeBoolean = 11 #Boolean value
$wbemCimtypeObject = 13 #CIM object
$wbemCimtypeSint8 = 16 #Signed 8-bit integer
$wbemCimtypeUint8 = 17 #Unsigned 8-bit integer
$wbemCimtypeUint16 = 18 #Unsigned 16-bit integer
$wbemCimtypeUint32 = 19 #Unsigned 32-bit integer
$wbemCimtypeSint64 = 20 #Signed 64-bit integer
$wbemCimtypeUint64 = 21 #Unsigned 64-bit integer
$wbemCimtypeDatetime = 101 #Date/time value
$wbemCimtypeReference = 102 #Reference to a CIM object
$wbemCimtypeChar16 = 103 #16-bit character

$ErrAction_None = 0
$ErrAction_Trace = 1
$ErrAction_ThrowError = 16
$ErrAction_Abort = 32
$ErrAction_ThrowErrorAndAbort = 48

$DISKSIZE_BYTES_IN_MB = 1048576
$DriveLetterMaxSize = 3

$g_ErrorEventNumber = 4001
$g_TraceEventNumber = 4002
$g_DebugFlag = $false

#---------------------------------------------------------------------------
# Returns WMI Instance requested. Tries to execute WMI query a N times.
#---------------------------------------------------------------------------
Function WMIGetInstanceExTryN
{
param ([string]$sTargetComputer,
[string]$sNamespace,
[string]$sInstanceQuery,
[int]$N)

for ($i = 0; $i -lt $N; $i++)
{
$error.Clear();

Load-CimModules
try
{
$cimSessionOption = New-CimSessionOption -Protocol DCOM
$cimsession = New-CimSession -ComputerName $sTargetComputer -SessionOption $cimSessionOption
$oInstance = Get-CimInstance -CimSession $cimsession -Namespace $sNamespace -Query ("Select * from "+$sInstanceQuery) -ErrorAction SilentlyContinue
}
catch
{
$oInstance = Get-WMIObject -ComputerName $sTargetComputer -Namespace $sNamespace -Query ("Select * from "+$sInstanceQuery) -ErrorAction SilentlyContinue
}
Finally
{
Get-CimSession | Remove-CimSession
$cimsession =$null
$cimSessionOption = $null
}

if ($error.Count -gt 0)
{
if ($i -eq ($N-1))
{
ThrowScriptError ("The class name '" + $sInstanceQuery + "' returned no instances. Please check to see if this is a valid WMI class name.") $error[0]
}
}
else
{
break;
}
sleep -m 1000
}

return $oInstance
}

#---------------------------------------------------------------------------
# Returns WMI Instance requested.
#---------------------------------------------------------------------------
Function WMIGetInstanceEx
{
param ([string]$sTargetComputer,
[string]$sNamespace,
[string]$sInstanceQuery)

$error.Clear();

Load-CimModules
try
{
$cimSessionOption = New-CimSessionOption -Protocol DCOM
$cimsession = New-CimSession -ComputerName $sTargetComputer -SessionOption $cimSessionOption
$oInstance = Get-CimInstance -CimSession $cimsession -Namespace $sNamespace -Query ("Select * from "+$sInstanceQuery) -ErrorAction SilentlyContinue
}
catch
{
$oInstance = Get-WMIObject -ComputerName $sTargetComputer -Namespace $sNamespace -Query ("Select * from "+$sInstanceQuery) -ErrorAction SilentlyContinue
}
Finally
{
Get-CimSession | Remove-CimSession
$cimsession =$null
$cimSessionOption = $null
}

if ($error.Count -gt 0)
{
ThrowScriptError ("The class name '" + $sInstanceQuery + "' returned no instances. Please check to see if this is a valid WMI class name.") $error[0]
}

return $oInstance
}

#---------------------------------------------------------------------------
# Connect to WMI.
#---------------------------------------------------------------------------
Function WMIConnect
{
param ([string]$sTargetComputer,
[string]$sNamespace)

$error.Clear()

# !!! Refactoring comment:
# Original VBScript only tries to connect to the namespace. Piping to get only the first one saves time.
Load-CimModules
try
{
$cimSessionOption = New-CimSessionOption -Protocol DCOM
$cimsession = New-CimSession -ComputerName $sTargetComputer -SessionOption $cimSessionOption
$oWMI = Get-CimClass -CimSession $cimsession -Namespace $sNamespace -ErrorAction SilentlyContinue | select -First 1
}
Finally
{
Get-CimSession | Remove-CimSession
$cimsession =$null
$cimSessionOption = $null
}

if ($error.Count -gt 0)
{
$msg = "Unable to open WMI Namespace 'winmgmts:\\" + $sTargetComputer + "\" + $sNamespace + "'. Check to see if the WMI service is enabled and running, and ensure this WMI namespace exists."
ThrowScriptError $msg $error[0]
}
}

#---------------------------------------------------------------------------
# Returns WMI Instance requested.
#---------------------------------------------------------------------------
Function WMIGetInstance
{
param ([string]$sTargetComputer,
[string]$sNamespace,
[string]$sInstanceQuery)

WMIConnect $sTargetComputer $sNamespace
$oInstance = WMIGetInstanceEx $sTargetComputer $sNamespace $sInstanceQuery
return $oInstance
}

#---------------------------------------------------------------------------
# Returns WMI Instance requested.
#---------------------------------------------------------------------------
Function WMIGetInstanceNoAbort
{
param ([string]$sTargetComputer,
[string]$sNamespace,
[string]$sInstanceQuery)


Load-CimModules
try
{
$cimSessionOption = New-CimSessionOption -Protocol DCOM
$cimsession = New-CimSession -ComputerName $sTargetComputer -SessionOption $cimSessionOption
$oInstance = Get-CimInstance -CimSession $cimsession -Namespace $sNamespace -Query ("Select * from "+$sInstanceQuery) -ErrorAction SilentlyContinue
}
catch
{
$oInstance = Get-WMIObject -ComputerName $sTargetComputer -Namespace $sNamespace -Query ("Select * from "+$sInstanceQuery) -ErrorAction SilentlyContinue
}
Finally
{
Get-CimSession | Remove-CimSession
$cimsession =$null
$cimSessionOption = $null
}

return $oInstance
}

#---------------------------------------------------------------------------
# Executes the WMI query and returns the result set.
#---------------------------------------------------------------------------
Function WMIExecQuery
{
param ([string]$sTargetComputer,
[string]$sNamespace,
[string]$sQuery)

$error.Clear()

# !!! Refactoring comment:
# Original VBScript only tries to connect to the namespace. Piping to get only the first one saves time.
Load-CimModules
try
{
$cimSessionOption = New-CimSessionOption -Protocol DCOM
$cimsession = New-CimSession -ComputerName $sTargetComputer -SessionOption $cimSessionOption
$oWMI = Get-CimClass -CimSession $cimsession -Namespace $sNamespace -ErrorAction SilentlyContinue | select -First 1
}
Finally
{
Get-CimSession | Remove-CimSession
$cimsession =$null
$cimSessionOption = $null
}
if ($error.Count -gt 0)
{
$msg = "Unable to open WMI Namespace 'winmgmts:\\" + $sTargetComputer + "\" + $sNamespace + "'. Check to see if the WMI service is enabled and running, and ensure this WMI namespace exists."
ThrowScriptError $msg, $error[0]
}


Load-CimModules
try
{
$cimSessionOption = New-CimSessionOption -Protocol DCOM
$cimsession = New-CimSession -ComputerName $sTargetComputer -SessionOption $cimSessionOption
$oQuery = Get-CimInstance -CimSession $cimsession -Namespace $sNamespace -Query $sQuery -ErrorAction SilentlyContinue
}
catch
{
$oQuery = Get-WMIObject -ComputerName $sTargetComputer -Namespace $sNamespace -Query $sQuery -ErrorAction SilentlyContinue
}
Finally
{
Get-CimSession | Remove-CimSession
$cimsession =$null
$cimSessionOption = $null
}

if ($error.Count -gt 0)
{
ThrowScriptError ("The Query '" + $sQuery + "' returned an invalid result set. Please check to see if this is a valid WMI Query.") $error[0]
}

return $oQuery
}

#---------------------------------------------------------------------------
# Executes the WMI query and returns the result set, no abort version.
#---------------------------------------------------------------------------
Function WMIExecQueryNoAbort
{
param ([string]$sTargetComputer,
[string]$sNamespace,
[string]$sQuery)

$ErrorActionPreference = "SilentlyContinue"

Load-CimModules
try
{
$cimSessionOption = New-CimSessionOption -Protocol DCOM
$cimsession = New-CimSession -ComputerName $sTargetComputer -SessionOption $cimSessionOption
$oQuery = Get-CimInstance -CimSession $cimsession -Namespace $sNamespace -Query $sQuery -ErrorAction SilentlyContinue
}
catch
{
$oQuery = Get-WMIObject -ComputerName $sTargetComputer -Namespace $sNamespace -Query $sQuery -ErrorAction SilentlyContinue
}
Finally
{
Get-CimSession | Remove-CimSession
$cimsession =$null
$cimSessionOption = $null
}

return $oQuery
}

#---------------------------------------------------------------------------
# Creates an event and sends it back to the mom server.
#---------------------------------------------------------------------------
Function ThrowScriptErrorNoAbort
{
param ([string]$sMessage,
[System.Management.Automation.ErrorRecord]$oErr)
# Retrieve the name of this (running) script
$ScriptFileName = $MyInvocation.ScriptName

if ($oErr -ne $null)
{
$sMessage = $sMessage + ". " + $oErr.ErrorDetails
}

$momAPI.LogScriptEvent($ScriptFileName, $g_ErrorEventNumber, $EVENT_TYPE_ERROR, $sMessage)

Write-Host $sMessage
}

#---------------------------------------------------------------------------
# Creates an event and sends it back to the mom server.
#---------------------------------------------------------------------------
Function ThrowScriptError
{
param ([string]$sMessage,
[System.Management.Automation.ErrorRecord]$oErr)
ThrowScriptErrorNoAbort $sMessage $oErr
exit
}

#---------------------------------------------------------------------------
# Outputs to file and echo for debugging purposes
#---------------------------------------------------------------------------
Function TraceLogMessage
{
param ([string]$sMessage)

Write-Host $sMessage

If ($g_DebugFlag -eq $true)
{
# Retrieve the name of this (running) script
$ScriptFileName = $MyInvocation.ScriptName

$momAPI.LogScriptEvent($ScriptFileName, $g_TraceEventNumber, $EVENT_TYPE_INFORMATION, $sMessage)
}
}

#---------------------------------------------------------------------------
# Verifies the expression. If equals to False then generates an error and quits the script
# Usage:
# Verify Not WMISet Is Nothing, "WMISet is invalid!"
# Verify WMISet.Count = 1, "Invalid quantity of services with name 'Server' (qty = " &amp; WMISet.Count &amp; ")."
#---------------------------------------------------------------------------
Function Verify
{
param ([bool]$bBool,
[string]$sMessage)

If ($bBool -eq $false)
{
ThrowScriptError $sMessage $null
}
}

Function GetRegistryKeyValue
{
param ([string]$keyPath,
[string]$key)

$error.Clear()

$strKeyValue = Get-ItemProperty -Path $keyPath -Name $key -ErrorAction SilentlyContinue
if ($error.Count -gt 0)
{
ThrowScriptError ("An error occurred while reading the registry: '" + $keyPath + $key + "'") $error[0]
}
return $strKeyValue.$key
}


#---------------------------------------------------------------------------
# Function: ExpressedInMB
# Usage:
# Parameter (SizeInBytes)
# Returns the Size Expressed in MBytes
#---------------------------------------------------------------------------
Function ExpressedInMB
{
param ($SizeInBytes)

$NumberSizeExpInMB = [math]::Round($SizeInBytes / $DISKSIZE_BYTES_IN_MB, 0)
return $NumberSizeExpInMB
}

Function CheckCluster
{
param ([string]$sTargetComputer)

$error.Clear()
$oInstances = WMIExecQueryNoAbort $sTargetComputer "root\cimv2" "Select ID, Name from Win32_ServerFeature where Name = 'Failover Clustering'"

if ($error.Count -gt 0 -or $oInstances.Count -eq 0)
{
return $false
}
else
{
$ClusterName = (Get-ItemProperty -Path "HKLM:\Cluster" -Name "ClusterName" -ErrorAction SilentlyContinue ).ClusterName
return -Not [string]::IsNullOrEmpty($ClusterName)
}
}

Function CheckIsClusterDisk
{
param ([string]$sDeviceID, [string]$sSerialNumber, [bool]$IsCluster, [hashtable]$ClusterVolumes)


$bFlag = $false

if ($IsCluster -eq $false -or [string]::IsNullOrEmpty($sSerialNumber) )
{
return $bFlag
}

$SerialNumber = $sSerialNumber.TrimStart("0")
$DiskId = $SerialNumber + $sDeviceID
$VolId = $ClusterVolumes[$DiskId]

$bFlag = $VolId -ne $null

return $bFlag

}

Function GetClusterDiskCollection
{
param ([string]$sTargetComputer)

$Volumes = @{}
$error.Clear()
$oInstances = WMIExecQueryNoAbort $sTargetComputer "root\MSCluster" "Select Path, SerialNumber From MSCluster_DiskPartition"

if ($error.Count -eq 0)
{
foreach ($item in $oInstances)
{
$hexsn = "{0:X}" -f $item.SerialNumber
$Path = $item.Path
$VolId = $hexsn + $Path

if ([string]::IsNullOrEmpty($VolId))
{
continue
}

$Volumes[$VolId] = $VolId

}
}

return $Volumes
}

#---------------------------------------------------------------------------
# Function: SwitchBoolean
# Usage:
# Parameter (bIn)
# Returns a Boolean
#---------------------------------------------------------------------------
Function SwitchBoolean([string]$bIn)
{
if ($bIn.ToLower() -eq "false")
{
return "true"
}
else
{
return "false"
}
}

Function Is_NanoServer
{
$ErrorActionPreference="SilentlyContinue"
$error.Clear()
$IsNano = (Get-Item "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Server\ServerLevels").GetValue("NanoServer")
$error.Clear()
$IsNano = $IsNano -eq 1

return $IsNano

}

Function GetPerfmonInstance($sName)
{
$sName = $sName -replace("\(","[")
$sName = $sName -replace("\)","]")
$sName = $sName -replace("/","_")
$sName = $sName -replace("#","_")

return $sName
}

Function Convert-ToBoolean([string] $sBool)
{
[bool] $result = $false
[bool] $iresult = $false

if ($false -eq [string]::IsNullOrEmpty($sBool) )
{
$result = $sBool.Equals("true",[System.StringComparison]::InvariantCultureIgnoreCase)
$iresult = $sBool.Equals("1",[System.StringComparison]::InvariantCultureIgnoreCase)
$result = $result -or $iresult
}

return $result
}

Function Get-StringProperty([string]$Property,[int]$MaxSize = 256)
{
if ([string]::IsNullOrEmpty($Property))
{
return [string]::Empty
}

if ($Property.Length -gt $MaxSize)
{
return $Property.Substring(0,$MaxSize)
}

return $Property
}

Function Load-Module ([string] $ModuleName)
{
if ([string]::IsNullOrEmpty($ModuleName) )
{
return $false
}

$ErrorActionPreference="SilentlyContinue"
$error.Clear()

$retval = $false
$cim = Get-Module -Name $ModuleName

########Check for powershell 1.0
if ($error.Count -ne 0)
{
$type = $error[0].Exception.GetType()
if ([System.Management.Automation.CommandNotFoundException] -eq $type)
{
$error.Clear()
return $retval
}

$error.Clear()
}

if ($null -eq $cim)
{
Import-Module $ModuleName
if ($error.Count -eq 0)
{
$retval = $true
}

$error.Clear()
}
else
{
$retval = $true
}

return $retval


}

Function Unload-Module([string]$ModuleName)
{
$ErrorActionPreference = 'SilentlyContinue' # Scoped only to function
$error.Clear()

if ([string]::IsNullOrEmpty($ModuleName))
{
return
}

$module = Get-Module $ModuleName
if ($null -eq $module)
{
return
}

Remove-Module -Name $ModuleName -Force
}


Function Load-CimModules
{
$error.Clear()

$CimModule = Get-Module CimCmdlets

if ($null -eq $CimModule)
{
Import-Module CimCmdlets
$error.Clear()
}
}
$Config/ScriptBody$

</Script></ScriptBody>
<SnapIns>$Config/SnapIns$</SnapIns>
<Parameters>$Config/Parameters$</Parameters>
<TimeoutSeconds>$Config/TimeoutSeconds$</TimeoutSeconds>
<StrictErrorHandling>$Config/StrictErrorHandling$</StrictErrorHandling>
</ProbeAction>
</MemberModules>
<Composition>
<Node ID="PowerShellPA"/>
</Composition>
</Composite>
</ModuleImplementation>
<OutputType>System!System.Discovery.Data</OutputType>
<InputType>System!System.BaseData</InputType>
</ProbeActionModuleType>