Ασφάλεια

System.Health.SecurityState (AggregateMonitor)

Συναθροιστική εποπτεία που συγκεντρώνει την εύρυθμη λειτουργία της ασφάλειας της οντότητας.

Knowledge Base article:

Σύνοψη

Αυτή η εποπτεία είναι η συναθροιστική εποπτεία για όλη την εποπτεία ασφάλειας αυτού του αντικειμένου. Εάν η κατάσταση είναι άγνωστη, είτε δεν έχει αρχίσει η εποπτεία για αυτό το αντικείμενο είτε δεν έχει οριστεί καμία εποπτεία για την εποπτεία ασφάλειας.

Αιτίες

Μια κατάσταση μη εύρυθμης λειτουργίας για αυτήν την εποπτεία υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα με μια άλλη εποπτεία που εκτελείται για αυτό το αντικείμενο και την εποπτεία ασφάλειας. Προβολή όλων των τρεχουσών ειδοποιήσεων από αυτό το αντικείμενο με χρήση αυτής της σύνδεσης:

Προβολή ειδοποιήσεων

Επιλύσεις

Χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση εύρυθμης λειτουργίας για τη λεπτομερή έρευνα και την εύρεση της αιτίας πρόκλησης κατάστασης μη εύρυθμης λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες ως προς τη συγκεκριμένη εποπτεία που προκαλεί το πρόβλημα για την αντιμετώπιση και διόρθωση του προβλήματος.

Element properties:

TargetSystem.Entity
Parent MonitorSystem.Health.EntityState
AlgorithmWorstOf
CategorySecurityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="System.Health.SecurityState" Accessibility="Public" Target="System!System.Entity" ParentMonitorID="System.Health.EntityState" Enabled="true" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>SecurityHealth</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>